Vojenská cvičiště v proměnách času

Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlouhodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území (TAČR č. SS03010162)

Program: TAČR Prostředí pro život

Výzva: 3. veřejná výzva

Doba realizace projektu: 01/2021 – 12/2023

Celkové náklady projektu/výše grantu: 8 975 108 Kč/ 7 620 353 Kč

Příjemce grantu: Česká zemědělská univerzita v Praze

Partneři projektu: Beleco, z.s., Univerzita Karlova

Osoba odpovědná za komunikaci: Marta Kotecká Misíková, marta.misikova@beleco.cz, 603 717 844

Projekt (č. SS03010162) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR  a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu Prostředí pro život.

Opuštěné vojenské výcvikové prostory ukrývají biodiverzitu a množství vzácných druhů, které jsou srovnatelné s našimi nejcennějšími chráněnými územími. Je to jednak díky tomu, že sem během působení armády neměly šanci proniknout civilní aktivity jako intenzivní zemědělství nebo urbanizace, ale také díky vlastnímu výcviku vojáků. Ti zde vytvářeli disturbance heterogenní co do času, prostoru i intenzity: hloubili zákopy, sešlapávali vegetaci, jezdili s tanky a jinou těžkou technikou, stříleli, používali výbušniny, a způsobovali tak i lokální požáry. Tím v krajině zabraňovali zarůstání tradičních pastevních, lesostepních, písčitých a dalších otevřených biotopů a vytvářeli pestrou mozaiku těchto stanovišť často i v kombinaci s hustší vegetací. Díky tomu zde nacházelo a dodnes nachází svůj životní prostor mnoho rostlin i živočichů na škále od stepních až po lesní druhy. Přitom výrazný podíl z nich tvoří druhy chráněné a ohrožené, často také úzce specializované na intenzivně disturbované a efemerní biotopy.  

V České republice se nachází stovky takovýchto menších i větších bývalých výcvikových prostorů, konečný počet ani jejich seznam však není známý. Některým těmto územím se již dostalo státní územní ochrany, další však stále čekají na objevení a jejich přírodovědný potenciál se zatím kvůli zarůstání nepozorovaně vytrácí.
Projekt se dotýká nejen tématu ochrany stanovišť, ale také ochrany biodiverzity, mitigace klimatické krize a v neposlední řadě také zefektivnění ekonomických nástrojů státní správy.

Mapa s vyznačenými 42 bývalými vojenskými cvičišti, na kterých v rámci projektu provádíme mapování biotopů a zároveň monitoring cévnatých rostlin, rovnokřídlého hmyzu, motýlů a ptáků (autor Lenka Dvořáková, 2022)

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové metodické nástroje, které umožní státní správě účinnější a udržitelnější péči o přírodu opuštěných vojenských cvičišť. Tyto nástroje, neboli hlavní výstupy projektu, jsou celkem tři: (1) metodika péče o bývalé vojenské prostory, (2) databáze a (3) online mapa bývalých vojenských cvičišť České republiky. Zatímco metodika si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti v ochraně přírody bývalých vojenských cvičišt v českém i zahraničním rámci, databáze a online mapa poskytnou úředníkům státní správy přehled o biologicky významných a často
doposud přehlížených lokalitách přímo v jejich oblasti působení. Samozřejmě, že tvorba těchto nástrojů stojí z velké části na rešerši výzkumů a dílčích metodik dotýkajících se daného tématu, které vznikly doposud. Avšak v našem projektu jdeme mnohem dál:
– Na základě mapování biotopů a zároveň monitoringu cévnatých rostlin, rovnokřídlého hmyzu, motýlů a ptáků ve 42 bývalých vojenských cvičištích po celé ČR analyzujeme biologickou účinnost dosavadního managementu vojenských cvičišť
– Na základě inventarizačních průzkumů bezobratlých v tůních a experimentu testujícího vliv různých ochranářských managementů na společenstva tůní analyzujeme význam periodických vodních útvarů pro biodiverzitu
– Dále provádíme socioekonomickou analýzu využití bývalých vojenský cvičišť v ČR
– Připravujeme případové studie ilustrující příklady dobré a špatné praxe ochrany přírody v bývalých vojenských cvičištích v ČR i zahraničí

Výsledná metodika tak bude kompletním a v zahraničním kontextu unikátním manuálem, opírajícím se o nejaktuálnější celostátní výzkum.

V rámci projektu chystáme i řadu dalších, vedlejších výstupů:
odborné články v zahraničních i českých periodikách, závěrečnou konferenci pro odbornou veřejnost a také zpracování managementových doporučení pro nově evidované lokality bez územní ochrany (vybraných primárně na základě poptávky od krajských úřadů).