Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční

Záchranný program pro perlorodku říční

Perlorodka říční je předmětem jednoho ze záchranných programů, které schválilo Ministerstvo životního prostředí a koordinuje ho AOPK ČR. Tento druh vyžaduje přírodní koryto toku, kde je čistá chladná voda. Je velmi citlivá na znečištění vody, zarůstání okolí toků náletem dřevin a míru eroze, která v povodí probíhá.

O projektu

Projekt Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční  (MGSII – 20) si kladl za cíl zlepšit prostředí ve dvou povodích v ČR, ve kterých dosud přežívá perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), jeden z nejohroženějších evropských živočichů. Postoupil a dále rozvinul klíčové části Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice (AOPK ČR, 2013). Vybrána byla povodí Zlatého potoka v jižních Čechách a Rokytnice na Ašsku, v nejzápadnějším cípu ČR. Tyto lokality byly navrženy ve spolupráci s AOPK ČR a autory záchranného programu jako příklady území s palčivými, ale řešitelnými problémy. Toky Rokytnice a Zlatého potoka představují z hlediska malých českých populací perlorodky velmi kritické lokality, kde se druh vyskytuje, ovšem vzhledem k stavu povodí je jeho další existence výrazně ohrožená.  Očekávaným výsledkem projektu  měl být smysluplný a zainteresovanými stranami odsouhlasený návrh opatření, která povedou ke zmírnění negativních jevů působících na perlorodky v obou lokalitách.

Místo realizace: Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Praha

About the project

The aim of the Feasibility study of restoration of streams important for the Freshwater Pearlmussel project is to improve habitat conditions in two catchment areas in the Czech Republic still inhabited by the Freshwater Pearlmussel (Margaritifera margaritifera), one of the most threatened European animal species. Within the project, key parts of the Freshwater Pearlmussel Action Plan (AOPK ČR, 2013) will be implemented and developed. The catchment areas of Zlatý potok in southern Bohemia and Rokytnice in the Aš region, the westernmost corner of the country, have been selected as focus sites. In cooperation with the Nature Conservation Agency and authors of the action plan, these sites were identified as examples of areas with acute but solvable problems. Concerning the small Czech populations of the Freshwater Pearlmussel, the Rokytnice and Zlatý potok streams are critical sites where the species occurs but its further existence is significantly threatened due to poor conditions of the catchment area. The project should result in a meaningful proposal of conservation measures, agreed by relevant stakeholders, which will lead to mitigation of negative impacts affecting the Freshwater Pearlmussel in both areas.

  • More information about the project read HERE.

Aktivity projektu

Jedním z největších problémů v povodí Zlatého potoka je eroze v důsledku dřívějších nevhodných úprav jeho přítoků na lesní i zemědělské půdě. Vzniklé splaveniny zanášejí místa s výskytem perlorodek a narušují koryto toku. Opatření, která jsou navržená na jednom z přítoků – na Lučním potoce, by měla vést k obnově původního koryta a jeho celkové stabilizaci. Rokytnice byla v minulosti zregulována, její koryto bylo napřímeno a břehy byly opevněny. Jedná se přitom o součást povodí několika toků s výskytem perlorodky, pro výskyt tohoto druhu mezinárodně významného území. Rokytnice sama v minulosti hostila relativně početnou populaci perlorodek, do současnosti se tito ohrožení vodní mlži vyskytují v bavorské části toku. Projekt počítá s přípravou revitalizace částí toku Rokytnice a jejích přítoků a zrušení překážek, které znemožňují migraci rybích hostitelů. Revitalizace by měla přispět ke zlepšení fyzikálních a chemických vlastností vody i nabídky potravy pro perlorodky. Migrace ryb je zásadní pro šíření perlorodek proti proudu vody, případně pro opětovné osídlení toku.

Součástí projektu byly podrobné odborné průzkumy, podle kterých byly optimalizovány návrhy opatření.  Zkoumány byly hlavní faktory  ve vztahu k životním potřebám perlorodky říční, tedy hydrologické vlastnosti toků, složení půdy v jejich okolí, osídlení bezobratlými živočichy i podmínky potravního zásobení pro perlorodky. Provedená analýza majetkových poměrů v povodí definuje hlavní vlastníky pozemků a jejich potenciální hospodářské zájmy. Návrhy opatření byly připraveny se znalostí ekologických nároků perlorodek a hlavních příčin jejich ohrožení v daných lokalitách. Následně probíhala jednání s klíčovými vlastníky tak, aby mohlo být dosaženo přijatelného kompromisu jak pro ochranu perlorodek, tak pro potřeby hospodařících subjektů.  

Cíle projektu

  • Návrh opatření vedoucí ke zmírnění negativních jevů působících na perlorodku říční
  • Revitalizace části toku Rokytnice a jejích přítoků

Závěr projektu

Projekt pomohl určit priority aktivní ochrany biotopu perlorodky říční na dvou zásadních lokalitách Záchranného programu perlorodky říční v ČR – na Rokytnici na Ašsku a na Lučním potoce na Prachaticku. Rozvinul věcnou komunikaci mezi zúčastněnými stranami na obou vybraných lokalitách. Přispěl ke zlepšení vztahů mezi jednotlivými zájmovými skupinami v povodí Lučního potoka na Prachaticku a potvrdil problematickou situaci v povodí Rokytnice.

Na Lučním potoce je připraven návrh opatření, které mohou výrazně zlepšit splaveninový režim, hlavní ohrožující faktor v povodí. Tento návrh je podpořen odbornými průzkumy, jež realizaci navržených opatření odůvodňují a v krátkém časovém horizontu umožňují. S návrhem jsou seznámeni odborníci na ochranu perlorodky říční i zástupci klíčových zájmových skupin v území. Zcela zásadní je fakt, že majoritní vlastníci i zástupci samosprávy s návrhem vyjádřili souhlas. Jsou připraveny podklady pro dokončení projektové dokumentace navržených opatření a jejich realizaci. Pro Luční potok představuje projekt významný posun směrem ke zlepšení biotopu perlorodky říční i vztahů mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. V dalších fázích je nutné urychleně přikročit k realizaci opatření navržených a představených projektem. 

Stejný návrh opatření, podpořený odbornými průzkumy, byl připraven pro povodí Rokytnice. Zde navíc řeší též problematiku migrační prostupnosti toku, která je zásadní pro hostitele juvenilních stádií perlorodky – pstruha obecného. Zatímco opatření pro zlepšení migrační prostupnosti se setkala s pozitivním přístupem zúčastněných stran, návrh opatření k revitalizaci toku a jeho přítoků narazil na nesouhlas majoritního vlastníka.

V případě odstranění migračních překážek lze přistoupit k okamžité realizaci navrženého technického řešení. To je samozřejmě nutné rozpracovat do stádia projektové dokumentace, ale předložený projekt je jejím významným podkladem.  

Revitalizační opatření na toku Rokytnice a jejích přítocích v současné době nejsou realizovatelná. Je nutné přikročit k alternativnímu řešení v podobě pokusu o směnu nebo výkup pozemků, na kterých by opatření mohla být realizována.   

Projekt vycházel ze Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice a v podobě studií proveditelnosti a naplnil stanovené cíle. Do detailu rozpracoval konkrétní opatření. Pro tato opatření zajistil odborné podklady i procesní kroky k jejich uskutečnění.

Aktuality k projektu

Fotogalerie projektu

Revitalizace toků významných pro perlorodku říční
Revitalizace toků významných pro perlorodku říční
Revitalizace toků významných pro perlorodku říční
Revitalizace toků významných pro perlorodku říční
Revitalizace toků významných pro perlorodku říční
Revitalizace toků významných pro perlorodku říční
Revitalizace toků významných pro perlorodku říční
Revitalizace toků významných pro perlorodku říční

Doba realizace: 1.1. 2015 – 30. 4. 2016

Celkový rozpočet: 1 842 451,6 Kč (vč. DPH)

Kontaktní osoby: Jana Slezáková – jana.slezakova@beleco.cz,  Ondřej Volf – ondrej.volf@beleco.cz

Konečný příjemce projektu: Beleco, z.s.

Partner projektu: KV+MV Aqua, s.r.o.

Realizováno v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, které je financováno z EHP fondů 2009-2014, projekt číslo MGS II – 20, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.“

Logo
Logo