Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu

Perlorodka říční představuje deštníkový druh pro ochranu oligotrofních toků. Je velmi citlivá na narušené přírodní procesy v celém povodí. To z ní činí organismus, do jehož účinné ochrany je potřeba zapojit širokou škálu veřejnosti a stakeholderů (zejména zemědělce, lesní hospodáře, rybáře, samosprávu, atd.) v celém povodí s výskytem druhu. Současně je to živočich vcelku tajemný a všeobecné povědomí o přítomnosti perlorodek v České republice je nízké, a to včetně tzv. perlorodkových povodí. Pokud se veřejnost s její existencí setkala, tak spíše v negativních konotacích, jako je např. omezení splavování Vltavy nebo omezování hospodaření.

V rámci propagace ochrany perlorodky říční, která se zaměřuje na širokou veřejnost, a to především na učitele základních a středních škol, vzniknou vzdělávací materiály, které se týkají oligotrofních toků, ochrany perlorodky říční a pitné vody. Na obyvatele povodí toků, kde se vyskytuje perlorodka říční, se soustředí sociologická studie, která bude analyzovat informovanost o perlorodce a postoje hospodářů k problematice omezování a kompenzací hospodaření.

Nositelem projektu je AOPK ČR a partnerem je Beleco, z.s..

About the project:

Freshwater pearl mussel represents an umbrella species for oligotrophic flows protection. It is species, which is very sensitive on any disrupted natural processes in whole basin. Therefore it is so important to inform about its protection broad public and stakeholders as well. The educational materials about oligotrophic flows, protection of freshwater pearl mussel and drinking water features will be prepared as an outcome of this project, mainly for elementary and secondary school teachers. Sociological study then will be focused on inhabitants and stakeholders living along the river basins where freshwater pearl mussel lives.

Cíle projektu:

  1. Vznik vzdělávacích materiálů pro učitele základních a středních škol
  2. Realizace a výstup sociologické studie zaměřené na informovanost stakeholderů o výskytu perlorodky a souvisejících dopadů na hospodaření

Výstupy projektu: 

Doba realizace: 2/2015 – 4/2016

Kontaktní osoba: Jana Slezáková, jana.slezakova@beleco.cz

Logo
Logo

Realizováno v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, které je financováno z EHP fondů 2009-2014, MGSII – 4.