Posílení role NNO při ochraně soustavy Natura 2000

Cílem projektu je ustanovení funkčního a dlouhodobě udržitelného programu spolupráce nestátních neziskových organizací (NNO) při praktické ochraně lokalit soustavy Natura 2000. Hlavní cílovou skupinou jsou NNO, v přípravě projektu budou aktivní především organizace zapojené do neformální Koalice NNO pro Naturu 2000. Projekt směřuje ke zvýšení jejich odborných kapacit, zlepšení přístupu k informacím a zajištění efektivní spolupráce. Dalšími cílovými skupinami jsou veřejnost, státní instituce v ČR, Evropská komise, zahraniční a mezinárodní organizace. Především vybudováním přes internet přístupného informačního centra projekt přispěje k zapojení občanského sektoru do ochrany lokalit Natura 2000. Sledováno bude ohrožení lokalit komerčními záměry pomocí hodnocení vlivů na předměty ochrany. Individuální pozornost bude věnována lokalitám postiženým změnou hospodaření nebo absencí managementu, včetně návrhu zásad vhodného managementu a informací pro veřejnost.

Dílčí kroky projektu:

Založení informačního systému a aktivní zapojení NNO do ochrany lokalit soustavy Natura 2000

V návaznosti na několikaletou činnost Koalice pro Naturu 2000 (založenou především na přípravě tzv. Nevládního návrhu doplnění evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v České republice neboli „stínového seznamu“ a jeho prosazování na národní i evropské úrovni) budou využity aktuální poznatky a zkušenosti k vytvoření informačního centra. Bude přístupné přes internet a bude obsahovat aktuální dostupné informace o probíhajícím posuzování vlivů na předměty ochrany v evropsky významných lokalitách i ptačích oblastech. Součástí šíření informací pak bude také shrnutí doporučených postupů do praktické příručky a jejich prezentace na semináři pro NNO.

Bude tak zajištěna informovanost občanského sektoru v otázkách ochrany EVL a PO. K tomuto cíli povede vytvoření dálkově přístupného přehledu ukončených i probíhajících hodnocení vlivů jednotlivých záměrů na lokality soustavy Natura 2000. Bude tak umožněn přenos informací a zkušeností a současně zapojení dalších zájemců do projektu. K podpoře systému a zvýšení počtu zapojených budou sloužit vzdělávací akce a publikace.

Ochrana konkrétních evropsky významných lokalit

NNO v popředí s Českou společností ornitologickou již účinně chrání ptačí oblasti i díky probíhajícímu výzkumu a návrhům na management. Stav řady evropsky významných lokalit se zhoršuje z důvodu nevhodného režimu hospodaření. Předběžná ochrana EVL sice zákonně brání aktivnímu zavádění negativních vlivů (zejména realizaci nevhodných investičních záměrů), ale před vyhlášením za zvláště chráněná území (nebo uzavřením smluvní ochrany) jsou některé EVL postiženy změnou hospodaření či dokonce absencí managementu. Projekt si proto klade za cíl zjištění aktuálního stavu ve vytipovaných územích a navržení efektivních nástrojů, které zaručí příznivý vývoj do doby vyhlášení dalšího stupně ochrany a budou tak současně sloužit jako odborný podklad pro připravované plány péče.Budou vytipovány zranitelné evropsky významné lokality a jejich předměty ochrany, popsán jejich aktuální stav a navrhnuty zásady pro management. Tyto výstupy budou projednány nejen s orgány ochrany přírody, ale také s významnými vlastníky a hospodáři na daných lokalitách. Pro zajištění důsledné ochrany lokalit bude vytvořen a využíván „alarm systém“ neboli mechanismus ověřování správnosti hospodaření díky jednoduše zjistitelným indikátorům.

Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti

O aktivitách v rámci projektu a následném využití jejich výstupů budou přehlednou formou informovány subjekty státní správy a široká i odborná veřejnost formou internetových stránek projektu, které budou součástí webu Koalice pro Naturu 2000. Dále budou na vybraných lokalitách umístěny informační panely a vydány tematické informační letáky.

Cíl projektu:

Nastavení spolupráce NNO při praktické ochraně lokalit soustavy Natura 2000

Výstupy projektu:

Publikace –  Příručka postupu NNO při správních řízeních týkajících se území Natury 2000 a analýzy posudků hodnocení vlivů podle §45i

Doba realizace: 7/2008 – 6/2010


Kontaktní osoby: Ing. Mgr. Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz

Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.