Podpora ohrožených druhů ichtyofauny Českého Švýcarska

Cílem projektu je podpora ohrožených druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko v podobě provázání s repatriačním programem pro lososa obecného, pokračování započatých ochranářských aktivit repatriace střevle potoční a zahájení samostatných nových programů, kterými jsou rozšíření populace mihule potoční nad nepřekonatelnou barieru na řece Křinici, rozšíření a stabilizace populací karase obecného a podpora populace lipana podhorního v řece Kamenici. Tento víceletý projekt byl zahájen v roce  2012 a je spolufinancovaný z fondů EU v rámci Operačního programu životní prostředí. 

Programy projektu:

Podpora repatriačního programu lososa obecného (Salmo salar)

Podpora repatriačního programu lososa obecného (Salmo salar)

Jedním ze základních ochranných opatření na podporu druhů v Českém Švýcarsku je  participace na repatriačním programu lososa obecného. Aktivní podpora je zaměřena na osvojení metody inkubace oplodněných jiker lososů v toku zvané „Cocooning“ a na vysazování uměle odchovaných juvenilů do samotné řeky Kamenice.

Vysazování juvenilů lososa obecného (Salmo salar)

Tato aktivita navazuje na již několik let probíhající projekt vysazování juvenilů lososa obecné do řeky Kamenice a jejich přítoků. V rámci projektu je do toku vysazeno každoročně 9.000 juvenilů lososa obecného. Použitý genetický materiál pochází z povodí řeky Lagan. Tato oblast byla již v minulosti v rámci projektu vyhodnocena jako vhodný zdroj genetického materiálu.

Inkubace oplodněných jiker lososa obecné (Salmo salar) v toku řeky Kamenice

V roce 2014 bylo poprvé vyzkoušená metoda inkubace lososích jiker v toku Kamenice ve speciálních inkubačních schránkách. Inkubováno bylo celkem 10.000 ks jiker ve stádiu viditelných očních bodů. Po otevření schránek byla úspěšnost metody odhadnuta na téměř 95 %. Do toku tedy bylo vypuštěno cca 9.500 juvenilů lososa obecného jež dokončili svůj vývoj přímo v řece Kamenici. Klíčovou roli může tento způsob inkubace hrát také při vývoji jiker a vzniku tzv. „homingu“, jež slouží k navigaci dospělých lososů z moře zpět do míst vykulení za účelem reprodukce. Použitý genetický materiál pochází z povodí řeky Lagan, stejně jako u vysazovaných juvenilů.

V roce 2016 byly opět nainstalovány inkubační boxy s jikrami lososa obecného. Účelem inkubace je především ověření nejvhodnější metody v podmínkách povodí řeky Kamenice v NP České Švýcarsko. V tomto roce byly instalovány dva druhy inkubátorů. Jedná se o dnové inkubátory, které jsou instalovány do dna řeky a jeden plovoucí inkubátor. Plovoucí inkubátor by měl být odolnější vůči usazování jemného sedimentu uvnitř boxu, ovšem oproti dnovým schránkám je náročnější na průběžné kontroly.

O programu v médiích:

Repatriace střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

Repatriace střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

V rámci území NP Českého Švýcarsku nebyly nalezeny zdrojové populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus), které by bylo vhodné využít pro rozšíření do zájmových částí povodí. Pro repatriaci byly v první fázi v roce 2013 využity ryby s blízké části povodí Jílovského potoka z Liboucheckých rybníčků, kdy bylo transferováno téměř 200 jedinců do předem vybraných tůní na území NP České Švýcarsko. V druhém kole repatriace v roce 2014 byly pro repatriaci využity ryby ze stejného povodí a to přímo z Jílovského potoka, kde se nachází početná populace střevlí. Transferováno bylo opět cca 200 jedinců do další tůně na území NP České Švýcarsko. Momentálně se tedy na území parku nachází dvě lokality s výskytem střevle potoční.

Transfer a založení populace mihule potoční (Lampetra planeri) nad nepřekonatelnou bariéru Obere Schleuse

Transfer a založení populace mihule potoční

V rámci projektu podpory autochtonní druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko bylo provedeno založení nové populace v partiích řeky Křinice, která nemůže být mihulemi potočními přirozeně osídlena z důvodu přítomnosti nepřekonatelné migrační bariéry Obere Schleuse.

Je pravděpodobné, že se mihule vyskytovaly v minulosti také v této části toku odkud, ovšem vymizely díky špatné kvalitě vody, která byla v minulosti v řece Křinici velkým problémem. V posledních letech se kvalita vody v řece Křinici výrazně zlepšila díky snížení intenzity průmyslové výroby a zlepšení technologie čištění odpadních vod. Založení nové populace proběhlo celkem ve dvou etapách. V roce 2013 bylo odloveno nad soutokem s Jetřichovickým potokem pod přehradou Obere Schleuse cca 200 minoh z úseku toku, jež je hustě mihulemi osídlena. Odlov proběhl pouze v okolí levého břehu toku na území České republiky, jelikož zde tok tvoří státní hranici.

Odebírána byla pouze 1/3 nestarších stádií larev, tak aby nebyla ohrožena stávající populace zde se vyskytujících mihulí. Larvy byly transferovány do vybraného úseku nad přehradou Obere Schleuse dlouhého téměř 0,5 km, který je bohatý na jemnozrnné sedimenty, které jsou pro vývoj larev nezbytné. Na podzim nadcházejícího roku byl proveden kontrolní odlov mihulí v úseku vysazení mihulí v předchozím roce, kdy byl jejich výskyt potvrzen.

Transfer byl opakován také v nadcházejícím roce (2014), přičemž zdrojové larvy byly odloveny v navazujícím úseku předchozího odlovu. Transferováno bylo opět cca 200 jedinců. Na jaře roku 2015 bude ověřeno, zda budou pozorováni dospělci při tření v nově osídleném úseku.

Rozšíření a stabilizace populace karase obecného (Carassius carassius)

Rozšíření a stabilizace populace karase obecného (Carassius carassius)

V rámci projektu byl proveden průzkum vybraných tůní v NP České Švýcarsko a blízkém okolí. Cílem bylo nalézt vhodné zdrojové lokality s původní populací karase obecného a jeho rozšíření do dalších vytipovaných tůní na území parku. Celkem byly vytipovaný 2 lokality, odkud byly v letech 2013-2014 transferováni karasi do předem připravených tůní. V zájmových tůní, jež byly vytipovány pro vysazení karase obecného bylo ověřeno, zda se zde nevyskytují nežádoucí populace nepůvodního a invazního karase stříbřitého. Karasi obecní tak byly vysazení celkem do dvou předem připravených tůní v NP.

Podpora populace lipana podhorního (Thymallus thymallus)

Podpora populace lipana podhorního (Thymallus thymallus)

V rámci projektu byla vyzkoušena inkubace jiker v toku ve speciálních inkubačních boxech na jikrách lipana podhorního. Tato metoda byla odzkoušena ve dvou fázích. Poprvé v roce 2013 byly do schránek umístěny čerstvě oplodněné jikry (10.000 ks). Tato inkubace se ukázala být jako neúčinná, téměř všechny jikry byly po otevření boxů mrtvé. V roce 2014 byly do schránek umístěny jikry ve stádiu viditelných očních bodů opět ve stejném množství. Úspěšnost inkubace byla po otevření odhadnuta na cca 65 %. Do řeky Kamenice tak bylo v roce 2014 vypuštěno 6.500 juvenilů lipana podhorního. Metoda se ukázala jako účinná pouze v případě inkubace jiker ve stádiu viditelných očních bodů.

Cíle projektu:

  • Navázání na repatriační program lososa obecného (Salmo salar) a osvojení metody inkubace jiker vtoku Kamenice.
  • Podpora populace lipana podhorního na řece Kamenici inkubováním jiker a vysazením juvenilů.
  • Založení zdrojových populací střevle potoční na vybraných lokalitách vNP České Švýcarsko.
  • Založení populace mihule potoční nad nepřekonatelnou bariérou Obere Schleuse.
  • Stabilizace a rozšíření populace karase obecného na vybraných lokalitách.

Doba realizace: 2012 – 2015

Zadavatel: Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko

Kontaktní osoba: Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz

Podpora ohrožených druhů ichtyofauny Českého Švýcarska
Logo