Ochrana populace perlorodky říční před komunálním znečištěním v klíčové lokalitě Blanice

O projektu

Projekt řeší část záchranného programu pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera), konkrétně ochranu populace tohoto druhu pod obcí Arnoštov (část obce Křišťanov), která leží v horní části povodí řeky Blanice na Prachaticku. Několika kilometrový úsek řeky Blanice, který v Arnoštově vytéká z vojenského újezdu Boletice je z hlediska ochrany tohoto druhu nejvýznamnější lokalitou v České republice. Nachází se zde naše největší populace, která čítá kolem 10 000 jedinců. Projekt je součástí realizace Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice, jehož poslední verze byla schválen Ministerstvem životního prostředí 18. prosince 2013.

About the project

This project solves part of The Freshwater Pearl Mussel Action Plan, specifically the protection of this species bellow the Arnostov village (part of Kristanov town), which is situated in the upper part of the river Blanice in the Prachatice region. This part of the river Blanice is according to protection of this species the most valuable location in the Czech Republic. Here is found the biggest population of the fresh water pearl mussel, it counts around 10 000 individuals. Construction of the wastewater treatment plant and the canalization are main goals of this project to protect the freshwater pearl mussel population against contamination of its biotope from a communal waste water. The part of the project is an evaluation of chemistry and bio indicating impact of the construction as well.

 • More information about the project read HERE.

Ochrana perlorodky říční

Z hlediska evropské i národní územní ochrany, je perlorodka říční v povodí řeky Blanice předmětem ochrany evropsky chráněných lokalit EVL Šumava, EVL Boletice a EVL Blanice. Dále pak předmětem ochrany národní přírodní památky Prameniště Blanice, národní přírodní památky Blanice a přírodní památky Blanice, a konečně také předmětem ochrany CHKO Šumava. Pro svou kvalitu byla oblast Blanice zařazena do systému biogenetických rezervací vyhlašovaných Radou Evropy.

Z pohledu druhové ochrany je perlorodka říční chráněna českou legislativou, konkrétně zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., a to v kategorii kriticky ohrožený druh. V červeném seznamu ČR je uvedena v kategorii kriticky ohrožený (CR). Co se týče mezinárodní ochrany, je uvedena v přílohách II a IV směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích), v Bernské úmluvě na ochranu volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť (příloha III), je chráněna podle Bonnské úmluvy, je pro ni zpracován evropský záchranný program (Araujo & Ramos 2001) a je uvedena v celosvětovém červeném seznamu IUCN v kategorii ohrožený (EN).

V České republice perlorodka říční přežívá pouze ve zbytkové populaci na okraji svého původního areálu, tedy mimo svoje ekologické optimum. Ještě přibližně před 60-ti lety prostředí odpovídalo jejím nárokům na kvalitu vodního prostředí, jeho relativní stabilitu, dostatek vhodné potravy, vyhovující teplotní režim a vhodnou rybí obsádku a perlorodky prosperovaly. Nyní se odhaduje, že početnost druhu klesla na méně než 1 % původní početnosti (Simon et al. 2015). Úplně u nás nevymřela především díky své dlouhověkosti (100-140 let) a probíhajícím aktivitám, které chrání její populace i biotop od 80. let 20. století. Povodí Blanice hostí jednu z nejpočetnějších středoevropských populací tohoto druhu, je zde více než polovina všech našich inventarizovaných perlorodek.

Chemické znečištění vod uvádí záchranný program jako jednu z příčin ohrožení druhu, přičemž „za hlavní skupiny znečišťujících látek lze považovat průmyslové odpadní vody (s přímým toxickým účinkem), toxické kovy a specificky xenobioticky působící látky jako jsou pesticidy nebo léčiva“ (kap. 1.4.3. záchranného programu).


Jak uvádí záchranný program, „v současné době je biotop perlorodky říční na Blanici a Zlatém potoce oproti ostatním lokalitám jen málo narušený a v podstatě odpovídá nárokům druhu. Na zlepšení jakosti vody jsou nutná jak opatření technického rázu (zejména výstavba ČOV s dočištěním v Arnoštově, modernizace ČOV v Křišťanově), tak i opatření biologická“ (kap. 3.1.2. záchranného programu).

Aktivity projektu

V rámci projektu bude provedena výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v obci Křišťanov, které zajistí ochranu populace perlorodky říční před hrozbou znečištění jejího biotopu na řece Blanici v důsledku komunálního znečištění a pronikání odpadních vod z obce do toku. V projektu bude zároveň s výše uvedenou stavbou provedeno hodnocení chemismu a bioindikační hodnocení stavby s cílem vyhodnotit vlivy stavby na cílový druh. Zároveň bude v rámci projektu zajištěn biologický dozor nad stavbou.

Cíl projektu

 • Ochrana populace perlorodky říční před hrozbou znečištění jejího biotopu v řece Blanici v důsledku úniku odpadních vod.

Výstupy projektu

 • V rámci projektu bude provedena výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v obci Křišťanov, které zajistí ochranu populace perlorodky říční před znečištěním jejího biotopu v povodí Blanice odpadními vodami.
 • V projektu bude s výše uvedenou stavbou provedeno hodnocení chemismu a bioindikační hodnocení stavby s cílem vyhodnotit vlivy stavby na cílový druh. Zároveň bude v rámci projektu zajištěn biologický dozor nad stavbou.

Aktuality

 • Výstavba čističky proběhne v období dubna až června 2016, celá realizace projektu se prodlužuje do konce srpna 2016.
 • Perlorodka říční je chráněna jako druh včetně svého biotopu. O druhové ochraně perlorodky říční a jejího biotopu se dozvíte podrobnosti ZDE.
 • V říjnu 2015 proběhlo 14. zasedání základní skupiny k ochraně perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých hraničních vodách.
 • Dne 1. 4. 2016 byla zahájena výstavba ČOV a kanalizace v Arnoštově. Práce jsou realizovány společností ENVI-PUR, s.r.o. Stavební dohled a BOZP: Stavební poradna, s.r.o.
 • Kontrolní dny stavby ČOV a kanalizace proběhly v těchto termínech:
 1. Kontrolní den č. 1 – 30. 05. 2016
 2. Kontrolní den č. 2 – 20. 06. 2016
 3. Kontrolní den č. 3 – 18. 07. 2016
 4. Kontrolní den č. 4 – 25. 07. 2016
 5. Kontrolní den č. 5 – 01. 08. 2016
 • Dne 10. 8. 2016 byla výstavba ČOV a kanalizace dokončena
 • Po dokončení stavby ČOV a kanalizace bylo dokončeno biologického hodnocení vlivu stavby: a) hydrochemický monitoring, b) hodnocení chemismu. Výsledky hodnocení jsou přílohami závěrečné zprávy k projektu.

Fotogalerie

IMG_2855.JPG
IMG_2854.JPG
IMG_2853.JPG
IMG_2852.JPG
IMG_2851.JPG
IMG_2850.JPG
IMG_2849.JPG
IMG_2848.JPG
IMG_2847.JPG
IMG_2846.JPG
IMG_2845.JPG
IMG_2844.JPG
IMG_2843.JPG
IMG_2842.JPG
IMG_2841.JPG

Doba realizace: 9. 12. 2014 – 30. 9. 2016


Celkový rozpočet: 5 105 986,91 Kč (vč. DPH)


Kontaktní osoby: Lenka Fryčová – lenka.vokasova@beleco.cz


Konečný příjemce projektu: Obec Křišťanov


Partner projektu: Beleco, z.s.


Realizováno v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, které je financováno z EHP fondů 2009-2014, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.“Tisková zpráva

Logo
Logo