Obnova stanovišť a zavedení pastvy v lokalitě Blšanský Chlum

Projekt je zaměřen na obnovu přírodovědně cenných biotopů v evropsky významné lokality a v pásmu přírodní památky Blšanský Chlum. Území se nachází na ploše bývalého vojenského cvičiště, které bylo v minulosti ovlivňováno a formováno vojenskými aktivitami. Vojenský výcvik zde však již dvacet let neprobíhá a plocha postupně zarůstá a degraduje. Přesto se doposud jedná o mimořádně cenné území s vysokou šancí na obnovu a s výskytem řady unikátních druhů. Vzhledem ke své kvalitě bylo toto území zařazeno do soustavy Natura 2000.

Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu teplomilných stanovišť EVL a PP Blšanský Chlum a v ochranném pásmu přírodní památky, na které jsou vázány vzácné xerotermní druhy rostlin a živočichů, zejména přástevník kostivalový, přástevník mařinkový, soumračník žlutoskvrnný či vřetenuška pozdní. Díky projektu dojde ke zvýšení početnosti populací těchto druhů.

Blšanský chlum je bývalé vojenské cvičiště. Leží mezi obcemi Louny, Blšany u Loun a Chlumčany. Západní rovinatá část je mozaikou teplomilných širokolistých trávníků zarůstajících výrazně keři, ve východní části se nachází dva čedičové suky (Blšanský Chlum a Malý Chlum) s teplomilnými stepními trávníky. Část tohoto území byla zařazena na národní seznam evropsky významných lokalit a následně vyhlášena za přírodní památku.

Přes zlepšující se přístup k ochraně opuštěných vojenských prostorů je hlavním problémem jejich nevhodný nebo nedostatečný management. Biodiverzita těchto území je nejvíce ohrožena postupnou změnou vegetace směrem ke křovinám a lesu. Jako první mizí nejcennější části vojenských prostorů – plochy bez vegetace a nízké a řídké trávníky. Travinobylinné porosty houstnou, mění se jejich skladba ve prospěch několika druhů vysokých travin, které postupně převládnou. Velmi často se jedná o expanzivní třtinu křovištní. Vegetace se zjednodušuje, množství druhů rostlin klesá, přičemž mizí citlivější druhy. Současně dochází k rozvoji křovin, jejich zapojování a postupné přeměně v lesní porosty složené z náletových dřevin. Rychlost sukcese je ovlivněna místními podmínkami, jako jsou expozice, typ půdy, délka a intenzita předchozího vojenského výcviku apod. Spolu s vegetací se mění i společenstva živočichů, která kopírují vývoj vegetace a postupně se ochuzují o citlivé druhy.

077.JPG
076.JPG
071.JPG
065.JPG
065a.JPG
051a.JPG
051.JPG
028.JPG

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl zastavit negativní vývoj na jedné z nejcennějších lokalit dříve užívaných pro vojenské účely a nastartovat dlouhodobé způsoby jejího využívání, které vytvoří a budou udržovat podmínky pro cenné druhy rostlin a živočichů.

Výstupy projektu:

  1. Odstraňování výmladků.
  2. Obnovní pastva ovcí a koz.

Celkem jsou opatření realizována na ploše 15 ha.

Doba realizace:  2014 – 2015

Kontaktní osoba: Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz

Realizováno s podporou Operačního programu Životní prostředí, 141 890 46.