Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť

Projekt se zaměřuje na nastartování vhodné péče pro vybrané cenné lokality s mokřadními biotopy a vřesovišti (Přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí a Přírodní rezervace Niva horní Lužnice), a to tak, aby udržitelnost péče byla zajištěna buď díky přístupu a aktivitě místních obyvatel, kteří mají k místu vztah jako k rekreačnímu prostoru a krajině, ve které  žijí, nebo díky udržitelnému ekonomickému využívání těchto lokalit, zejména zemědělské činnosti s využitím nástrojů společné zemědělské politiky, získávání palivového dříví apod. Projekt proto kombinuje ochranářské zásahy (pastva, výřezy nálet. dřevin) s osvětově-informačními aktivitami (přednášky, terénní akce apod.).

Projekt byl navržen s ohledem  na ochranu cenných přírodních lokalit, ke kterým má žadatel i jeho partneři dlouhodobý vztah a které by bez brzkého nastartování vhodné péče během krátké doby zcela zanikly – orgány ochrany přírody, kterými jsou kraje, nemají pro tento účel dostatek finančních prostředků. Zároveň se jeví jako vhodné a z dlouhodobého hlediska dokonce nezbytné angažovat do péče o tyto lokality místní obyvatele (včetně dětí), zemědělce i obce, posílit vztah těchto skupin k přírodnímu bohatství, které je obklopuje, a vhodným způsobe je do péče zapojit.

V případě dvou lokalit ve Středočeském kraji – přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí a významný krajinný prvek vrch Řivnáč se jedná o cenná teplomilná stanoviště, na nichž se nacházejí zanikající fragmenty skalních stepí a vřesovišť. Na obou lokalitách probíhala historicky pastva – v Tichém údolí soukromá, na vrchu Řivnáč bývala obecní pastvina (tzv. draha). Pastviny byly opuštěny před několika desetiletími a postupně z větší části zarostly náletovými křovinami. Z původně rozlehlých vřesovišť zbyly již pouze fragmenty, které se viditelně každým rokem zmenšují. Vřesoviště jsou v současnosti přestárlá pouze s nízkým stupněm regenerace a hrozí jejich hromadný rozpad a odumírání. Současně dochází ke změně druhového složení a struktury bylinné vegetace na stepi, k zapojování porostu a úbytku plošek obnažené půdy. Všechny uvedené faktory ohrožují přežívání teplomilných druhů bezobratlých a rostlin, především taxonů náročných na kvalitu biotopu. Přes uvedené negativní vlivy a trendy jsou skalní step a vřesoviště v okolí Roztok přírodovědně mimořádně významná území s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů.

Aktivity zaměřené na nivu horní Lužnice stojí na vědecky podloženém zjištění, že říční nivy byly vždy udržované ve stavu mozaiky les/bezlesí. Nejprve velkými býložravci a abiotickými procesy (záplavy, eroze apod.), následně člověkem (pastva, kosení, získávání dřeva apod.). Biotopy a druhy vázané na nivu byly těmto vlivům dlouhodobě přizpůsobeny. Od poloviny 20. století však niva přestala být využívána, někde byly zásahy dokonce pod hlavičkou ochrany přírody cíleně vylučovány. Následkem ukončení hospodaření, a také v důsledku absence velkých herbivorů (vypásačů) v současné krajině, začala niva zarůstat. Tím došlo k vytvoření nepřirozeného stavu nepříznivého pro biodiverzitu. Rozvoj vlhkomilných křovin vede k zejstejnění podmínek v nivách a především k nadměrnému zastínění mokřadních stanovišť, ve kterém především druhy lučních a mokřadních ekosystémů nejsou schopny přežívat. Z uvedených důvodů je nutné hledat způsoby jak management do nivy vrátit. Nejvhodnější cestou je využít spontánního zájmu místních lidí, kteří by nivu chtěli využívat (pastva, získávání palivového dřeva) a aktivně je do managementu zapojit.

About the project:

Aim of this project is to start up suitable conservation management on selected special localities of wetlands and moor biotopes: Roztocký háj – Tiché údolí and Niva horní Lužnice. The goal is to set up the sustainable management of these localities either by local communities, which have certain relationship to their surrounding nature, or by the decent economical use by agricultural entities. The project combines conservation management activities with popularizing events.

Cíle:

  1. Obnova dlouhodobě neudržovaných, biologicky cenných biotopů na lokalitách skalních stepích a vřesovištích v okolí Roztok u Prahy (přírodní rezervace Tiché údolí – Roztocký háj a významný krajinný prvek Řivnáč) a mokřadních stanovišť v nivě horní Lužnice (evropsky významná lokalita Třeboňsko-střed, přírodní rezervace Horní Lužnice, přírodní rezervace Krabonošská niva) a podpora ohrožených druhů, které se zde vyskytují.
  2. Nastartování aktivit zemědělců a veřejnosti, které zajistí vhodnou péči o přírodovědně cenné plochy a oslabí tak závislost na nejistém, nestabilním a do značné míry zbytečném financování z veřejných zdrojů v budoucnosti.

Výstupy:

  • Provedení asanačního managementu na nejcennějších plochách spočívající především vredukci sukcesních stádií náletových dřevin.
  • Zahájení pravidelného regulačního managementu založeného na pastvě hospodářských zvířat.
  • Aktivní zapojení do obnovy a péče o tato území místní komunitu tak, aby mohla být péče zajištěna udržitelným způsobem i po skončení projektu. Konkrétně se jedná o zvýšení informovanosti i přímé zapojení místních hospodařících subjektů, dětí, nevládních organizací a dalších zainteresovaných osob včetně místně příslušných orgánů ochrany přírody.

Co bylo v rámci projektu realizováno?

V rámci naplňování projektu dosud proběhlo kácení náletových dřevin v PR Roztocký háj – Tiché údolí a na vrchu Řivnáč, následovat bude likvidace výmladků. Zároveň v tomto území byla zorganizována podzimní brigáda dobrovolníků (19. 10 .2014) spojená s ukázkou pastvy ovcí a koz, ukázkou práce pasteveckého psa, přednáškou biologa a zpracovatele plánu péče pro tuto přírodní rezervaci a občerstvením pro účastníky. V PR Roztocký háj – Tiché údolí a na vrchu Řivnáč proběhla také podzimní (2014) a jarní (2015) pastva ovcí a koz.
Na lokalitě Niva horní Lužnice byla zpracována GIS analýza uživatelských poměrů, analýza majetkových poměrů a byla zahájena jednání s relevantními stakeholdery – starostové, orgány ochrany přírody, majiteli pozemků apod., byla realizována místní šetření a proběhly dva semináře pro místní obyvatele (podzim 2014). Byla vypracována analýza potřeb tohoto území a analýza managementových možností. Probíhá příprava formálních náležitostí pro realizaci managementů. Na jaře roku 2015 byla iniciována pastva na cca 10 ha v klíčovém území nivy.
V osvětové části proběhla brigáda v Tichém údolí za účasti veřejnosti na odstraňování křovin. Byly publikovány články o projektu v místním časopise Odraz a v místním newsletteru Roztočiny. Proběhly dvě víkendové výpravy do krajiny a vytvořena barevná obrázková mapa. V přípravě je letní tábor v Tichém údolí.
Na Lužnici proběhly dva semináře pro místní veřejnost, a to v obcích Dvory nad Lužnicí a Nová Ves nad Lužnicí v termínech 24. 11. a 8. 12. 2014.
Byla zpracována Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativní management pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ. Metodika je k dispozici ZDE.

Doba realizace: 2014 – 2016

Kontaktní osoba: Lenka Vokasová , lenka.vokasova@beleco.cz

Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných  mokřadních biotopů a vřesovišť

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska  rámci EHP fondů./Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants, 76-FN-070.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz, www.eeagrants.org

Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných  mokřadních biotopů a vřesovišť
Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných  mokřadních biotopů a vřesovišť