LIVING LANDSCAPE – Zvýšení retence vody v krajině

Zvýšení retence vody v krajině – implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny

Základní myšlenkou projektu je využít automatizované softwarové nástroje vzešlé z vědecko-výzkumných projektů partnerů, rozšířit je a integrovat za účelem usnadnění návrhu a realizace opatření vedoucích ke zvýšení retence vody v krajině a vyšší odolnosti území proti povodním.

Hlavním cílem projektu je využít inovativního přístupu – strojového učení a automatizovaných softwarových nástrojů k zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění práce při zpracování studií proveditelnosti, studií odtokových poměrů nebo územních studií zpracovávaných primárně za účelem zvýšení adaptace krajiny na klimatickou změnu. Součástí studií bude modelování změny odtokových poměrů, která nastane po realizaci opatření v konkrétních lokalitách.

Práce na projektu začaly na jaře roku 2022 kolekcí dat z terénu a současně vývojem aplikací pro analýzu volně dostupných informací o zpracovávaných územích. Současně byla započata integrace již existujících softwarových nástrojů do open source prostředí QGIS a to plugin pro práci s katastrálními daty a  nástroj pro výpočet erozního ohrožení a odtoku.

 

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Program: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu” financováno z Norských fondů 2014 – 2021

Výzva: RAGO

Doba realizace projektu: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Celkové náklady projektu/výše grantu: 14 580 789,62Kč / 13 122 710,66 Kč

Příjemce grantu: Beleco, z.s.

Partneři projektu: Živá voda, z.s., VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, Biologické centrum AV ČR, Slezská univerzita Opava Fyzikální ústav, Machaon International (SR).

Osoba odpovědná za komunikaci: Jana Moravcová, jana.moravcova@beleco.cz,
+ 420 732 950 488