Life WILL – voda pro krajinu, voda pro lidi

Podnětem pro vznik tohoto projektu byly lokální iniciativy, které reagovaly na zhoršující se stav české krajiny pod vlivem klimatické změny. Krajina v okolí obcí Velvary a Němčice (Polabí) je – podobně jako celá Česká republika – sužovaná čím dál větším suchem. Je intenzivně zemědělsky využívaná, složená z rozlehlých polí. Chybí tu aleje a remízky, prostor pro vodní toky a jejich nivy, polní cesty pro procházky místních. V létě teplota na polích dosahuje vysokých teplot a sucho vnímají negativně i místní zemědělci.

Na podzim r. 2022 jsme zahájili nový projekt s názvem Voda v krajině a půdě. Projekt je pětiletý a je hrazen z evropského dotačního schématu Life. Spolek Beleco je v něm partnerem organizaci Člověk v tísni. Dalšími partnery projektu jsou Sdružení místních samospráv a slovenská organizace Vidiecký parlament.

Místní občané zpracovali s pomocí radnic studie proveditelnosti, kde na základě dat získaných v terénu a z dostupných mapových zdrojů navrhli opatření, která by:

Program: LIFE Project Grants

Výzva: LIFE-2021-SAP-CLIMA

Doba realizace projektu: 9/2022 – 8/2027

Celkové náklady projektu/výše grantu:  2 597 268,78 EUR/1 558 361 EUR

Příjemce grantu: Člověk v tísni, o.p.s

Partneři projektu: Beleco, z.s., Sdružení místních samospráv ČR, z.s., VIPA – Vidiecky parlament (SR)

Osoba odpovědná za komunikaci: Tereza Vohryzková, tereza.vohryzkova@beleco.cz, 777 235 079

– Lépe pomohla zadržet v krajině vodu

– Chránila půdu před vodní a větrnou erozí

– Ochlazovala povrch zelení

To vše při zachování produkční funkce krajiny.

– Zlepšila půdní život

– Ochránila a přirozeně čistila vodní zdroje

 

Podnětem pro vznik tohoto projektu byly lokální iniciativy, které reagovaly na zhoršující se stav české krajiny pod vlivem klimatické změny. Krajina v okolí obcí Velvary a Němčice (Polabí) je – podobně jako celá Česká republika – sužovaná čím dál větším suchem. Je intenzivně zemědělsky využívaná, složená z rozlehlých polí. Chybí tu aleje a remízky, prostor pro vodní toky a jejich nivy, polní cesty pro procházky místních. V létě teplota na polích dosahuje vysokých teplot a sucho vnímají negativně i místní zemědělci.

Sedmihorské mokřady, ilustrační foto.

Naším úkolem v projektu LIFE je navrhovaná opatření projednat se všemi místními aktéry a co nejvíce jich pak realizovat.

Většina lidí se dnes již shodne, že adaptace naší krajiny na klimatickou změnu je nutná. Nechybějí vize ani konkrétní plány. Při projednávání ale dochází k největším překážkám. Důvodem je jednak roztříštěná vlastnická struktura u pozemků, jednak administrativní překážky a nedůvěra zemědělců při zavádění nových opatření v krajině.

Tyto překážky chceme překonat zapojením místních obyvatel i odborníků, zlepšením povědomí o přínosech adaptačních opatření a poradenstvím obcím a zemědělcům s jejich zaváděním.

V druhé fázi projektu budeme získané zkušenosti a také základy participačního přístupu k adaptaci krajiny předávat zájemcům z dalších obcí a komunit.

Zajímá vás problematika sucha a vody v krajině? Chcete se také zapojit? Přihlaste se nám prosím zde: tereza.vohryzkova@beleco.cz

Vytvořeno s podporou Evropské unie. Nemusí vyjadřovat stanoviska Evropské unie ani CINEA. Evropská unie ani CINEA nezodpovídá za obsah tohoto článku.