Inovace inkubačních schránek a vývoj metodiky pro inkubaci jiker lososovitých ryb v mateřském toku pro potřeby repatriace a posílení lokálních populací zájmových druhů

Problematiku zachování a repatriace lokálních populací vybraných druhů lososovitých ryb, kterými jsou losos obecný, pstruh obecný a lipan podhorní, aktivně řešíme několik posledních let. Obnova lokálních populací pstruha obecného a téma mizejících populací lipana jsou aktuální na území ČR i celé Evropy.

Ohrožené či již vymizelé lokální populace lososovitých ryb mají v legislativě minimální podporu. Žádný z druhů, dokonce ani losos obecný, není v seznamu zvláště chráněných druhů živočichů (Vyhl. č. 395/92 Sb.). Pstruh obecný a lipan podhorní patří mezi hospodářsky významné druhy, což je jedna z příčin narušení jejich lokálních populací. Obchod s lokálně geneticky nepůvodními jedinci či křížení odlišných forem z různých povodí mělo za následek kritické narušení lokálních populací, přizpůsobených na život a rozmnožování v individuálních podmínkách lokálních toků. Toto narušení se projevilo absencí rozmnožování či vymizení ryb z celých úseků řek i povodí.

Inkubace jiker zájmových druhů ryb v mateřském toku zajišťuje vývoj tzv. homingu (vlastnosti, která umožní dospělé rybě najít tok, ve kterém se narodila). Díky této metodě je možné repatriovat či posílit populace v tocích, ze kterých již vymizely či mizí a zajistit jejich životaschopnost.

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZETA

Výzva: Veřejná soutěž ZETA 2

Doba realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021

Celkové náklady projektu/výše grantu: 2 868 000 Kč / 2 438 000 Kč

Příjemce grantu: Ostravská univerzita v Ostravě

Partneři projektu: Beleco, z.s., Český rybářský svaz, z.s., Národní park České Švýcarsko, KRNAP, MŽP, VLS

Osoba odpovědná za komunikaci: Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz,
+420 722 948 35 

Materiály ke zhlédnutí/stažení

Tabulka a postup práce ke stažení:

XLS soubor „Posouzeni_vhodnosti_lokality_k_inkubaci“

Postup práce s xls souborem „Posouzeni_vhodnosti_lokality_k_inkubaci“

← video s návodem.   

 

Výstupy projektu:

Souhrnná výzkumná zpráva z projektu TAČR (TJ02000229-V12 – Vsouhrn

Mapa potenciálních rizik pro inkubaci jiker lososovitých ryb ve vybraných tocích ČR (TJ02000229-V4)

Specializovaná mapa – Mapa ČR s vyznačením území vhodného pro uplatnění metody inkubace vybraných druhů lososovitých ryb v mateřském toku (TJ02000229-V7)

Certifikovaná metodika Metodika inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v podmínkách mateřského toku

Projekt v dotačním titulu TAČR Program ZETA.