Dny otevřených stepí na Pánově a Načeratickém kopci

Pojďme si ukázat, co vše pomáhá přírodě opuštěných vojenských prostorů!

Bývalé vojenské prostory představují významná centra biodiverzity v současné krajině. Pro zachování jejich pestré přírody je však nezbytné zajistit vhodné disturbance, podmiňující přežívání těch nejvzácnějších organismů vázaných na raně sukcesní stanoviště.

Specifikem péče o opuštěné vojenské prostory je silná vazba mezi ochranářskými aktivitami a místní veřejností. Je to dáno jak polohou území v běžné kulturní krajině, kdy cvičiště slouží jako místa k procházkám či sportovním aktivitám, tak charakterem potřebných disturbancí, jež lze velmi dobře zajistit formou komerčních a zájmových aktivit místních i přespolních obyvatel (typicky např. motokros, jízdy vyřazenou armádní technikou či pastva). Tato skutečnost představuje mimořádnou příležitost pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti managementu, neboť do hry vtahuje i jiné motivace než čistě ochranářské. Aktivní zapojení místní veřejnosti do péče o dotčená území také vytváří silný a srozumitelný příběh a přispívá tak k tvorbě pozitivního obrazu současné ochrany přírody.

Cíl projektu: Podpora populace vzácných a ohrožených druhů v bývalých vojenských prostorech Načeratický kopec a Pánov v Jihomoravském kraji a zvýšení povědomí místní veřejnosti o významu těchto území pro biodiverzitu a smyslu realizovaných opatření.

Za tímto účelem bude v obou územích uspořádána dvoudenní akce „Dny otevřených stepí“, organicky propojující vlastní realizaci managementu s různorodým osvětovým programem pro veřejnost.

Doba realizace: 2018

Kontaktní osoba: Jiří Koptík

Financování: grant MŽP ČR pro NNO, program LIFE