Biologická rozmanitost zarůstajících okrajů rybníků v CHKO Třeboňsko: zhodnocení stavu a návrh řešení

Program: TAČR SISTA (dříve ISTA)

Výzva: Prostředí pro život

Doba realizace projektu: 4/2023 – 3/2026

Celkové náklady projektu/výše grantu: 11,5 mil. Kč 

Příjemce grantu: Přírodovědecká fakulta UK Praha

Partneři projektu: Beleco z.s., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Osoba odpovědná za komunikaci: David Pithart, +420 602 759 582, david.pithart@beleco.cz

Popíšeme časové změny a dopad zarůstání přechodových zón rybníků v CHKO Třeboňsko náletovými dřevinami na strukturu ekologických společenstev vybraných taxonů živočichů a typy rostlinných společenstev. Srovnáme tři typy mokřadních přechodů, které jsou v současnosti nejvíce rozšířeny: (i) nízká mokřadní vegetace, (ii) rákosový porost, (iii) porost vrbových keřů; a zároveň reprezentují různá stádia sukcese a části ekologického gradientu. Kromě evaluace prostorových patrností v biologické rozmanitosti na krajinné škále založíme v rámci projektu experimentální lokalitu, kde zhodnotíme dopady eliminace dřevin na změny ve struktuře společenstev a popíšeme mikroklimatické poměry ve studovaných prostředích. Projekt poskytne odborný základ pro budoucí praktický management mokřadní krajiny.

Řešiteli projektu jsou Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí a Beleco z.s.

Popíšeme časové změny a dopad zarůstání přechodových zón rybníků v CHKO Třeboňsko náletovými dřevinami na strukturu ekologických společenstev vybraných taxonů živočichů a typy rostlinných společenstev. Srovnáme tři typy mokřadních přechodů, které jsou v současnosti nejvíce rozšířeny: (i) nízká mokřadní vegetace, (ii) rákosový porost, (iii) porost vrbových keřů; a zároveň reprezentují různá stádia sukcese a části ekologického gradientu. Kromě evaluace prostorových patrností v biologické rozmanitosti na krajinné škále založíme v rámci projektu experimentální lokalitu, kde zhodnotíme dopady eliminace dřevin na změny ve struktuře společenstev a popíšeme mikroklimatické poměry ve studovaných prostředích. Projekt poskytne odborný základ pro budoucí praktický management mokřadní krajiny.

Řešiteli projektu jsou Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí a Beleco z.s.

Program: TAČR SISTA (dříve ISTA)

Výzva: Prostředí pro život

Doba realizace projektu: 4/2023 – 3/2026

Celkové náklady projektu/výše grantu: 11,5 mil. Kč 

Příjemce grantu: Přírodovědecká fakulta UK Praha

Partneři projektu: Beleco z.s., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Osoba odpovědná za komunikaci: David Pithart, +420 602 759 582, david.pithart@beleco.cz

Role Beleco z.s. spočívá v přípravě a realizaci experimentálního managementového zásahu na Farském rybníce u Lutové.  

Náletové dřeviny budou odstraněny na celkové ploše 0,6 ha, plochy jsou vyznačené na obrázku níže. Jedná se o porosty zejména olší, vrb, osik, bříz a dubu letního. Po vykácení a odvozu dřeva budou odstraněny pařezy na ploše celkem 0,4 ha, bude zarovnán povrch po jejich odstranění a pařezy budou zahrnuty ve vyhloubené jámě. Na západní straně Farského rybníka, kde jsou litorální rákosiny zarůstající vrbami a osikami, došlo v minulosti k vyhrnutí zeminy dna rybníku, čímž vznikl terénní stupeň cca 0,5 m vysoký a 180 m dlouhý. Tento terénní zlom bude zarovnán do plynule se svažujícího přechodu litorálu k vodní hladině. Následná údržba po zásahu bude zaměřena nejprve na likvidaci větví, které budou seštěpkovány štěpkovačem. Odstraňování výmladků dřevin z vykácených ploch v následném období po dobu trvání projektu bude prováděno křovinořezem a motorovou pilou 2 – 3x ročně. Zásah bude vyhodnocen z hlediska metodiky provedení, následné pozásahové údržby a dlouhodobé udržitelnosti bezlesého mokřadního ekosystému. Výhledově mimo rámec projektu má lokalita potenciál i k dalšímu rozšíření bezlesých mokřadních ploch (jižní a západní strana Farského rybníka, viz mapka).      

Geografické vymezení experimentálního odstranění dřevin na rybníku Velký Farský, k.ú. obce Lutová (JH). V mapě je označen majetek Římskokatolické farnosti Chlum u Třeboně (ŘKF) a Státního pozemkového úřadu (SPÚ), který bude v blízké době převeden do majetku římskokatolické farnosti.

Projekt (č. SS06010142) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR  a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu Prostředí pro život.