Analýza vybraných hodnocení vlivů záměrů na evropsky významné lokality, zpracovaných v rámci EIA

Studie zanalyzuje, pokud existují, dvě hodnocení od každé autorizované osoby, a to přednostně za období od počátku r. 2007, tedy po vzniku Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Věstník MŽP 11/2007). Analýza se přednostně soustředila na ty dokumenty zpracované v rámci oznámení nebo dokumentace EIA, ve kterých bylo provedeno hodnocení vlivů záměrů na území evropsky významných lokalit.

Studie vyhodnotila, jak jednotlivá hodnocení respektují základní zásady posuzování vlivů na území Natury 2000, uvedené ve výše zmíněné metodice. Byla hodnocena především dostatečnost výchozích podkladů pro posouzení (vč. provedených konzultací, místního šetření, terénního průzkumu), zdůvodnění výběru dotčených území Natury 2000 a dotčených předmětů ochrany, úplnost posouzení (všechna stádia záměru, kumulativní vlivy, možnost havárie, zhodnocení nulové varianty), odůvodnění a srozumitelnost závěrů, navrhovaná zmírňující opatření (proveditelnost).

Studie byla zpracována pro Ministerstvo životního prostředí

Výstupy projektu:

Na základě zjištěných nedostatků v metodické příručce byly zpracovány návrhy na její úpravu.

Doba realizace: 2008

Kontaktní osoby: Ing. Mgr. Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz

Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz