Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích

Cílem projektu je optimalizace udržitelného hospodářského využívání ekosystémů malých vodních toků, konkrétně zajištění optimalizace pstruhového hospodaření v součinnosti rybářských a ochranářských subjektů ve zvláště chráněných územích a lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů vedoucí ke zlepšení stavu cenných společenstev. Ekosystémy vodních toků, na nichž probíhá pstruhové hospodaření, jsou velice významnou složkou životního prostředí, a proto jejich ochrana vyžaduje vysokou pozornost. Na druhé straně jsou historicky rybářsky využívány a další vývoj managementu v rámci aktuálních podmínek a míry poznání je záhodno podporovat.

Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích

Projekt má napomoci předvídání ekologických změn ve vodních ekosystémech. Díky nezbytné součinnosti s rybářskými subjekty a zajištění kvalitních informací dojde k vytvoření preventivního mechanismu, který umožní eliminovat vyhnutelná environmentální rizika.

Uživateli výstupů projektu budou subjekty státní správy nebo samosprávy zabývající se ochranou přírody, rybářské organizace (i veřejnost) a odborná veřejnost se specializací zoologie (ichtyologie)/ekologie. Výstupy napomohou zabezpečení ochrany přírody formou udržitelného využívání zdrojů založeného na zkvalitňování znalostí o vzájemném působení biosféry, ekosystémů a lidských činností.
Projekt VaV Ministestva životního prostředí.

Cíl projektu:

Optimalizace udržitelného hospodářského využívání ekosystémových malých vodních toků

Výstupy projektu:

  • Dotazník průzkumu postoje veřejnosti k otázkám pstruhového hospodaření
  • Cyklus seminářů pro rybářskou a ochranářskou veřejnost

V rámci projektu proběhl cyklus seminářů pro rybářskou a ochranářskou veřejnost:

– Vlastnosti a funkce přirozeného toku pstruhového pásma. Autor: David Pithart

– Vlivy působící na společenstva pstruhových vod. Autor: Jan Dušek

– Ochrana vodních toků. Autor: Jiří Mejsnar

Doba realizace: 11/2007-12/2010

Kontaktní osoba: Mgr.Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz