Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP – odborná část

Podíleli jsme se na realizaci pětiletého projektu Správy KRNAP, zaměřeného na obnovu menších rašeliništních a prameništních lokalit v lesním stupni Krkonoš.

Naším úkolem bylo v první řadě zpřesnění výskytu těchto biotopů na území KRNAP, a to jak plošným terénním průzkumem, tak prostřednictvím práce s existujícími daty. Ve spolupráci se Správou KRNAP jsme následně vytipovali deset nejvhodnějších lokalit k revitalizaci a vypracovali jsme návrh jejího provedení. Zároveň jsme zajišťovali odpovídající botanický monitoring formou sledování trvalých ploch a transektů.

Hlavní očekávaným výsledkem projektu je samotná obnova vybraných lokalit. Zároveň i přispění k lepšímu poznání stavu a výskytu mokřadních biotopů v lesním stupni Krkonoš.

Program: Operační program Životní prostředí

Výzva: MŽP_78. výzva, PO 4, SC 4.1

Doba realizace projektu: 10/2017 – 9/2023

Celkové náklady projektu/výše grantu: 17 917 377,00 Kč

Příjemce grantu: Správa Krkonošského národního parku

Partneři projektu: Beleco jako dodavatel dílčích služeb

Osoba odpovědná za komunikaci: Jiří Koptík, jiri.koptik@beleco.cz,
+ 420 604 958 787