Posouzení využitelnosti okrajových metod managementu pro účel ekonomických nástrojů určených k podpoře biodiverzity

Vyhodnocení vlivů využívání krajiny na ekosystémy (zemědělská krajina, vodní toky).

Studie zkoumá možnosti zahrnout mezi opatření využívaná v ochraně přírody takové managementové metody, které v současné době v České republice využívána nejsou, a na které se nevztahují využitelné dotační tituly. Jedná se o metody, jakými jsou například vypalování rozsáhlejších ploch nebo disturbance půdy pomocí těžké techniky za účelem změny kvality biotopu z hlediska ohrožených součástí ekosystémů a podpory druhové diverzity. Studie zpracovaná pro Ministerstvo životního prostředí.

Doba realizace: 2007

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz