Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině

Projekt zaměřený na výzkum biodiverzity vojenských cvičišť a střelnic opuštěných armádou po roce 1989. Vojenský výcvik spojený s narušováním terénu (pojezdy těžkou mechanizací, požáry apod.) vede k vytvoření dynamické mozaiky biotopů s velkým podílem ploch udržovaných v raných fázích vegetační sukcese. Tato místa vyhledávají některé druhy rostlin a živočichů, které z okolní, běžně využívané krajiny již vymizely nebo jsou zde velmi ohrožené. Po ukončení vojenského využívání dochází většinou k rychlému zarůstání ploch keři, lokality se postupně se mění v les a citlivé druhy z území mizí.

Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině

Cílem projektu je zhodnotit na příkladu čtyř vybraných taxonomických skupin (ptáci, denní motýli, rovnokřídlý hmyz a cévnaté rostliny) současný stav čtyřiceti zvolených vojenských cvičišť a střelnic, které armáda v uplynulých dvaceti letech přestala využívat. Zkoumané lokality jsou rozmístěny po celém území České republiky. Pozornost je také věnována vlivu různých faktorů, které tato území recentně ohrožují. Pro biologicky a ekologicky perspektivní lokality bude navržen vhodný dlouhodobý způsob péče. Představení zkoumaných území a různé aspekty ochrany biodiverzity opuštěných vojenských prostorů shrne závěrečná monografie.

Cíl projektu:

Zhodnotit stav čtyřiceti zvolených vojenských cvičišť a střelnic

Výstupy projektu:

Koptík J. (2011): Floristický a vegetační průzkum šesti opuštěných vojenských výcvikových prostorů v západních Čechách. Erica 18: 49-82

Abstract:

Abandoned military training areas (MTAs) are recently being increasingly noticed by conservationists because of their unusually high biodiversity. The cause of this fact lies in the character of army use, which provided the disappearing aspects in contemporary „ordinary“ landscape – irregular, patchy disturbations in rather oligotrophic conditions. However, a significant deterioration of valuable habitats following the abandonment of MTAs can be currently observed. The article summarizes the results of a survey of the vascular plants and the plant communities in six abandoned MTAs in west Bohemia, and evaluates the conservation value of these sites based on the presence of endangered plant species and habitats. In total, 439 species of vascular plants were identified, 26 of those (6%) are red-listed. Out of the 29 distinguished habitats (vegetation units), 59% were red-listed, however, they accounted only for 1/8 of total area. The most significant species found in four sites was Lathyrus nissolia, a critically endangered species with obvious affinity to former military land. The studied areas were found to possess a conservation value from the botanical point of view, in spite of significant degradation caused by the absence of management. As a priority site for active management introduction, the former MTA near Dobřany was evaluated.

Doba realizace: 2008 – 2010

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz

Projekt VaV podpořený Ministerstvem životního prostředí