Optimalizace environmentální správy a údržby pozemků (ESUP) ve správě ŘSD ČR Chomutov

Obsahem projektu bylo navržení vhodných managementových opatření pro biotopy podél silnic I. třídy v Ústeckém kraji. Tato opatření mají za cíl optimalizovat péči o tato stanoviště z hlediska biodiverzity, ale také z pohledu realizovatelnosti a nákladnosti údržby.

Pro travinné biotopy v dostatečné vzdálenosti od silničního tělesa byly navrhovány zejména různé režimy diverzifikace seče (ponechávání nesečených částí), výjimečně rovněž eliminace invazních druhů či dosev nektaronosných druhů. V přehoustlých, monotónních porostech dřevin byly v odůvodněných případech navrhovány zásahy směřující ke snížení zápoje a strukturní diverzifikaci vegetace, někdy až do podoby lesostepi.

Nejcennějším biotopem však jednoznačně byla různá exponovaná stanoviště s holým skalním nebo štěrkovým podkladem, jež dokáží hostit i některé ohrožené organismy. Tam, kde to bylo možné, bylo navrženo jejich rozšíření remodelací zářezů nebo odstraněním svrchní vrstvy půdy.

Doba realizace: 2017

Kontaktní osoba: Pavel Marhoul, Jiří Křesina, Jiří Koptík

Realizováno pro: ŘSD ČR