Návrh metodiky pro vyhodnocení vlivů agroenvironmentálních opatření PRV na biodiverzitu

Návrh metodiky pro vyhodnocení vlivů agroenvironmentálních opatření PRV na biodiverzitu

Náplní projektu je vytvoření návrhu metodiky monitoringu umožňující vyhodnocení dopadů agroenvironmentálních opatření na  biodiverzitu.

Program rozvoje venkova (PRV) je soubor dotačních nástrojů určených k podpoře života na venkově a k ochraně venkovské krajiny. Jednou z jeho součástí jsou tzv. agroenvironmentální opatření (AEO), jejichž cílem je zachování vysoké přírodní hodnoty zemědělských oblastí, podpora biologické rozmanitosti a stability krajiny.

Agroenvironmentální opatření se skládají z řady tzv. titulů zaměřených na trvalé travní porosty (většina titulů) i ornou půdu. Účinnost titulů je žádoucí sledovat řádně prováděným monitoringem, který ověří, zda jsou tituly nastaveny vhodným způsobem a plní očekávané funkce a případně umožní jejich modifikaci.

Monitoring zajišťovaný dle metodiky by měl být schopný pro každý titul zvlášť přinést odpovědi na následující otázky:

  • Jaký je vliv AEO na druhovou a stanovištní diverzitu na obhospodařovaných půdních blocích?
  • Jaký je rozdíl ve vývoji biodiverzity na plochách s AEO v porovnání s plochami mimo závazek AEO?
  • Jaký je vliv AEO na stav dotčených přírodních biotopů?
  • K jakým změnám v biodiverzitě obhospodařovaných ploch dochází celkově (změny nezpůsobené AEO)?

Metodika byla připravena v komplexní podobě zahrnující popis celkové filozofie monitoringu založené na párovém porovnávání ploch, postup výběru monitorovaných ploch, výběr sledovaných taxonomických skupin, popis metod používaných pro sběr dat a návrh statistického zpracování výsledků. Uvedené specifikace byly připraveny pro každý titul zvlášť ve variantním řešení – minimální varianta monitoringu pro 19 titulů a jejich modifikací a optimální varianta pro 20 titulů.

Návrh metodiky byl připraven ve spolupráci s organizacemi Česká společnost ornitologická    a Juniperia  z. s.  

Cíl projektu:

  1. Vytvoření návrhu metodiky monitoringu umožňující vyhodnocení dopadů agroenvironmentálních opatření na biodiverzitu.

Doba realizace: 20013-2014

Kontaktní osoba: Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz

Prováděno pro Ministerstvo zemědělství ČR.