Návrh alternativních managementů pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ

Hlavním cílem je vytvoření návrhu metod managementu bezlesí a navazujících lesů, potažmo udržování na ně vázané biodiverzity, pomocí přirozené pastvy velkých býložravých savců. Nově navržený management poskytne finančně a technicky dlouhodobě výhodnou alternativu v současnosti rozšířeným postupům (seč, pastva domácích zvířat, disturbance atd.) náročných na finanční, energetické a lidské vstupy.

Záměrem projektu je zhodnocení možnosti repatriace vyhubených druhů i posílení/doplnění stávajících populací/společenstev velkých býložravců, kteří spolu formovali krajinu a vegetaci střední Evropy do historických dob. Zvážení různých variant polodivokého a divokého chovu velkých býložravců tak, aby umožňovaly použití navržených opatření v různých situacích a podmínkách. Dále identifikování typů přírodních společenstev, pro která je navržený management vhodný, příp. nezbytný. Budou stanoveny legislativní a správní postupy nezbytné k zavedení navržených opatření do praxe.

V rámci projektu v první fázi shromáždíme odborné podklady a provedeme výběr/zvolení vhodného směru řešení – shrnutí osobních zkušeností. V rámci této fáze proběhne rešerše využitelných odborných zdrojů. Zaměříme se na rešerši aktuálních informací o vlivu velkých herbivorů na rostlinná a živočišná společenstva v různých prostorových a časových škálách. Zhodnotíme význam jednotlivých skupin/druhů velkých herbivorů s rozdílnou potravní strategií i mírou závislosti na lidské péči na udržování bezlesých biotopů. Představíme příklady „dobré a špatné praxe“ z různých částí Evropy, jež v následující fázi poslouží k optimalizaci jeho zavedení v podmínkách České republiky. Pozornost také věnujeme relevantním aspektům biologie a historie jednotlivých kandidátských druhů velkých herbivorů z hlediska jejich vhodnosti a využitelnosti pro velkoplošný management bezlesí v ČR. Shrneme osobní zkušenosti a pozorování řešitelů v zahraničí. Konečným krokem bude syntéza relevantních informací a zdůvodnění konkrétních metodik a postupů, které jsou předmětem následující fáze řešení.

Ve druhé fázi proběhne návrh a technická specifikace jednotlivých složek managementu. V této fázi detailně specifikujeme metodiku, technické řešení a praktické zajištění managementu od plánování, přes uvedení do praxe, po provoz. Řešeny budou zhodnocení potenciálních lokalit; systém výběru nejvhodnější varianty managementu a spektra herbivorů pro danou lokalitu; návod pro výběr infrastruktury, provoz, veterinární dohled a péči.

Metodika je připravována v úzké spolupráci s organizací Česká krajina.

Cíle projektu:

  1. Vytvoření návrhu metod managementu bezlesí a navazujících lesů, potažmo udržování na ně vázané biodiverzity, pomocí přirozené pastvy velkých býložravých savců. 

Výstupy projektu:

  • Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativního managementu vybraných lokalit
  • Mapa lokalit na území České republiky vhodných pro aplikaci alternativního managementu pro ekosystémy sekundárního bezlesí a navazujících lesů
  • Metodické doporučení pro orgány státní správy: Možnosti využití alternativního managementu pro ekosystémy sekundárního bezlesí a navazujících lesů

Hlavní výstup projektu:

  • Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativní management pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ. Ke stažení ZDE.

Doba realizace: 2014 – 2015

Kontaktní osoba: Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz

Projekt podpořen Technologickou agenturou ČR.