Mapování rovnokřídlých v MZCHU na území hl. města Prahy

Rovnokřídlí (Orthoptera), zahrnující kobylky, cvrčky a saranče, jsou skupinou hmyzu, která je u nás neprávem opomíjena. V jiných státech Evropy ale patří pro svou atraktivitu, nápadnost, snadnou zachytitelnost a vysokou indikační schopnost v ochraně přírody i u široké veřejnosti k podobně oblíbeným skupinám jako jsou denní motýli nebo vážky.

Naše spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy se snaží zaplnit bílá místa ve znalostech o rozšíření rovnokřídlých v jedné z nejvýznamnějších oblastí pro tuto skupinu – v Praze.  Spolupráce byla zahájena v roce 2008 mapováním rovnokřídlých ve vybraných MZCHÚ v kompetenci magistrátu a dalšími lokalitami pokračovala v následujících letech. Domapování všech MZCHÚ bylo dokončeno v rámci řešení dvouletého grantu poskytnutého Magistrátem v roce 2013.

Výsledky prokázaly, že Praha je z hlediska rovnokřídlých mimořádně významným územím. V rámci mapování bylo nalezeno celkem 45 druhů kobylek, cvrčků a sarančí ze 66, jejichž výskyt je recentně z Čech znám, tj. 68 %. Možný či pravděpodobný je výskyt ještě 4 dalších druhů, které nebyly při současném mapování zachyceny.

K nejzajímavějším výsledkům patří:

  • Zmapování výskytu saranče německé (Oedipoda germanica) na několika lokalitách v jihozápadní části Prahy. Jedná se o jeden z nejcennějších druhů v Praze zařazený v Červeném seznamu ohrožených druhů do nejvyšší kategorie – Kriticky ohrožený. Praha je centrem rozšíření tohoto druhu u nás.
  • Prokázání výskytu kobylky pestré (Barbitistes serricauda) na několika místech v okolí Radotína. Jedná se o první nálezy tohoto druhu v Čechách.
  • Nález saranče mokřadní (Stethophyma grossum) v PR Milíčovský les a rybníky – ověření výskytu této vzácné a biotopově náročné saranče v Praze po více než 100 letech.
  • První nálezy kobylky Kraussovy (Isophya kraussi), saranče bělorohé (Gomphocerippus rufus) a saranče blankytné (Sphingonotus caerulans) pro Prahu.

Cíl projektu:

  1. Domapovat výskyt rovnokřídlých i na zbývajícím území Prahy.
  2. Publikovat výsledky formou atlasu síťového rozšíření.

Doba realizace: 2008-2014

Kontaktní osoba: Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz

Prováděno pro Magistrát hlavního města Prahy