Mapování rovnokřídlých na území hl. města Prahy

Rovnokřídlí (Orthoptera), zahrnující kobylky, cvrčky a saranče, jsou skupinou hmyzu, která je u nás neprávem opomíjena. V jiných státech Evropy ale patří pro svou atraktivitu, nápadnost, snadnou zachytitelnost a vysokou indikační schopnost v ochraně přírody i u široké veřejnosti k podobně oblíbeným skupinám jako jsou denní motýli nebo vážky.

V roce 2008 jsme zahájili dlouhodobý projekt, který se snaží zaplnit bílá místa ve znalostech o rozšíření rovnokřídlých v jedné z nejvýznamnějších oblastí pro tuto skupinu – v Praze.  Výstupem projektu bude v roce 2018 publikace shrnující aktuální stav znalostí o druhové diverzitě a rozšíření rovnokřídlých v Praze. Hned v prvním roce projektu jsme navázali spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy na mapování rovnokřídlých ve vybraných MZCHÚ v kompetenci magistrátu, která v následujících letech pokračovala dalšími lokalitami. Zmapování všech MZCHÚ bylo dokončeno v rámci řešení dvouletého grantu poskytnutého Magistrátem v roce 2013. V letech 2015-2016 poskytl Magistrát grant na domapování rozšíření rovnokřídlých v Praze mimo chráněná území. Mapování probíhalo na 172 vybraných lokalitách, které byly zvoleny tak, aby společně s již shromážděnými údaji z chráněných území rovnoměrně pokryli celé území hlavního města.

Výsledky prokázaly, že Praha je z hlediska rovnokřídlých mimořádně významným územím. V rámci mapování bylo nalezeno celkem 48 druhů kobylek, cvrčků a sarančí ze 66, jejichž výskyt je recentně z Čech znám, tj. 72 %.

K nejzajímavějším výsledkům patří:

  • Zmapování výskytusaranče německé(Oedipoda germanica) naněkolika lokalitách vjihozápadní části Prahy. Jedná se ojeden znejcennějších druhů vPraze zařazený vČerveném seznamu ohrožených druhů do nejvyšší kategorie – Kriticky ohrožený. Praha je centrem rozšíření tohoto druhu unás.
  • Prokázání výskytukobylky pestré(Barbitistes serricauda) naněkolika místech vokolí Radotína. Jedná se oprvní nálezy tohoto druhu vČechách.
  • Nálezsaranče mokřadní(Stethophyma grossum) na třech lokalitách – ověření výskytu této vzácné abiotopově náročné saranče vPraze po více než 100 letech.
  • První nálezykobylky Kraussovy(Isophya kraussi),saranče bělorohé(Gomphocerippus rufus),saranče blankytné(Sphingonotus caerulans) a saranče malé (Stenobothrus stigmaticus) pro Prahu.

Cíl projektu:

Publikovat výsledky mapování formou atlasu síťového rozšíření.

Doba realizace: 2008-2018

Kontaktní osoba: Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz

Prováděno pro Magistrát hlavního města Prahy