Living landscape

Organizace Beleco získala spolu s ČVUT – katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství a katedrou geomatiky, VŠCHT – ústavem chemického inženýrství, Biologickým centrem Akademie věd ČR, SÚ v Opavě – fyzikálním ústavem a neziskovými organizacemi Machaon International a Živá voda, podporu pro projekt Zvýšení retence vody v krajině – implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny (LIVING LANDSCAPE).Základní myšlenkou projektu je využít automatizované softwarové nástroje vzešlé z vědecko-výzkumných projektů partnerů, rozšířit je a integrovat za účelem usnadnění návrhu a realizace opatření vedoucích ke zvýšení retence vody v krajině a vyšší odolnosti území proti povodním.
Práce na projektu začaly na jaře kolekcí dat z terénu a současně vývojem aplikací pro analýzu volně dostupných informací o zpracovávaných územích. Současně byla započata integrace již existujících softwarových nástrojů do open source prostředí QGIS a to plugin pro práci s katastrálními daty a  nástroj pro výpočet erozního ohrožení a odtoku.
Projekt poběží do roku 2024.
„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. 

Pole eroze
Eroze