LIFE CONCORTICA: Obnova lučních a říčních biotopů v evropsky významné lokalitě Krkonoše.

Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt LIFE CORCONTICA by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost. Projekt je zaměřený na vytvoření vhodných podmínek pro zajištění příznivého stavu evropsky významných stanovišť 6230, 6510, 6520 a evropsky významných druhů hořečku českého a vranky obecné v evropsky významné lokalitě Krkonoše, a tím přispět k zachování biodiverzity a k plnění funkce sítě chráněných území Natura 2000.

U zrodu projektu stála myšlenka navrácení života na krkonošské horské louky a do malých vodních toků. Pomoc potřebují i jednotlivé druhy. Z živočišné říše je to drobná ryba vranka obecná. Je potřeba upravit režim vybraných malých vodních toků tak, aby nekolísal jejich průtok a populace vranky tak mohly bez problémů migrovat po délce toku. Stanoviště hořečku českého, na která se projekt také zaměřuje, představují pro tento druh lokality zásadního významu v této části ČR. (Zdroj: Záchranný program pro hořeček český schválený Ministerstvem životního prostředí).

Význam projektu k ochraně cílových stanovišť spočívá v zásadním zvýšení jejich kvality.  Ke zlepšení kvality dojde na zhruba 3% celkové rozlohy těchto stanovišť v České republice. Tato cílová stanoviště by sice v projektovém území i nadále fragmentárně přežívala, ale postupně by došlo ke snížení rozlohy těchto stanovišť až o 80 procent a zbytek by byl i nadále v nepříznivém stavu z hlediska ochrany. (viz. Zpráva, která hodnotí stav evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť z hlediska jejich ochrany, odevzdaná Českou republikou Komisi v roce 2007)

LIFE CONCORTICA: Obnova lučních a říčních biotopů v evropsky významné lokalitě Krkonoše.

Důležitý je také druhý příspěvek projektu: shromáždění nových poznatků o managementu a potřebách zachování těchto stanovišť a druhů, a především nastavení systematické vhodné péče o ně (navázání vztahů se zemědělci, osvěta, pořízení vhodné techniky atd.). Potřebnost takového přístupu dokládají např. studie týmů dr. Krahulce nebo dr. Hejcmana, kteří se studiem podmínek pro existenci krkonošských luk dlouhodobě věnují.

Cíle projektu:

  1. Obnovit evropsky významná stanoviště 6230*, 6510, 6520 ve vybraných klíčových enklávách.  
  2. Zamezit poškození stanovišť 6230*, 6510, 6520 invazními druhy rostlin.
  3. Zajistit podmínky pro dlouhodobou existenci stanovišť 6230*, 6510 a 6520.
  4. Podpořit stanoviště 6230* v rámci provozu farem
  5. Podpořit populace Gentianella bohemica*
  6. Optimalizovat podmínky pro populace Cottus gobio

Výstupy projektu:

Je vybráno 29 prioritních lučních enkláv, na kterých bude prováděna obnova struktury a druhového složení. Celková zájmová plocha činí 425 ha, přičemž stanoviště 6230* najdeme na 215 ha, stanoviště 6520 na 179 ha a na zbylých 31 ha nalezneme stanoviště 6510. Budou sestaveny faremní plány na dalších místech Krkonoš, které budou evidovat 10 000 ha ploch zmíněných stanovišť 6230*, 6510 a 6520. Na nich bude zaveden vhodný způsob užívání tak, aby bylo zajištěno stabilní až rostoucí zastoupení žádoucích druhů. Na dvou lokalitách s hořečkem mnohotvarým českým, budou splněny podmínky populační velikosti, která vychází ze záchranného programu tohoto druhu v ČR. Na jednu lokalitu bude hořeček český navrácen.

Bude vhodně užíváno 150 km malých vodních toků v EVL Krkonoš. Bude revitalizováno 2 – 5 km koryta v různých částech toků. Bude zprůchodněno několik migračních bariér. Více než 100 km toků bude opět obýváno vrankou obecnou. Projekt počítá s 5 – 10 % nárůstem populace, což činí pro představu stovky jedinců. Populaci vranky obecné přispěje i omezení rybářského hospodaření na vybraných tocích

Doba realizace:  1. 6. 2012 – 30. 4. 2018

Kontaktní osoba: Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz

Logo
Logo
Logo

Realizováno s podporou komunitárního programu LIFE+ Natura 2000