Ichtyologické průzkumy a transfery ryb a mihulí

Ichtyologické průzkumy provádíme v souladu se zákonem o rybářství č. 99/2004 Sb., a zákony č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 254/01 Sb. o vodách.

Na tekoucích vodách využíváme k průzkumům metodu elektrolovu pomocí neseného bateriového či motorového agregátu dle nejvhodnějších metodik pro získání kvalitních dat pro potřeby zadavatele či účelu jejich budoucího využití. Tuto metodu elektrolovu využíváme také k průzkumu na vodách stojatých. Zde využíváme také odlovy pomocí zátahových sítí.

Výstupy (Programy projektu)

Transfer a založení populace mihule potoční (Lampetra planeri) nad nepřekonatelnou bariéru Obere Schleuse

Transfer a založení populace mihule potoční

V rámci projektu podpory autochtonní druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko bylo provedeno založení nové populace v partiích řeky Křinice, která nemůže být mihulemi potočními přirozeně osídlena z důvodu přítomnosti nepřekonatelné migrační bariéry Obere Schleuse.

Je pravděpodobné, že se mihule vyskytovaly v minulosti také v této části toku odkud, ovšem vymizely díky špatné kvalitě vody, která byla v minulosti v řece Křinici velkým problémem. V posledních letech se kvalita vody v řece Křinici výrazně zlepšila díky snížení intenzity průmyslové výroby a zlepšení technologie čištění odpadních vod. Založení nové populace proběhlo celkem ve dvou etapách. V roce 2013 bylo odloveno nad soutokem s Jetřichovickým potokem pod přehradou Obere Schleuse cca 200 minoh z úseku toku, jež je hustě mihulemi osídlena. Odlov proběhl pouze v okolí levého břehu toku na území České republiky, jelikož zde tok tvoří státní hranici.

Odebírána byla pouze 1/3 nestarších stádií larev, tak aby nebyla ohrožena stávající populace zde se vyskytujících mihulí. Larvy byly transferovány do vybraného úseku nad přehradou Obere Schleuse dlouhého téměř 0,5 km, který je bohatý na jemnozrnné sedimenty, které jsou pro vývoj larev nezbytné. Na podzim nadcházejícího roku byl proveden kontrolní odlov mihulí v úseku vysazení mihulí v předchozím roce, kdy byl jejich výskyt potvrzen.

Transfer byl opakován také v nadcházejícím roce (2014), přičemž zdrojové larvy byly odloveny v navazujícím úseku předchozího odlovu. Transferováno bylo opět cca 200 jedinců. Na jaře roku 2015 bude ověřeno, zda budou pozorováni dospělci při tření v nově osídleném úseku.

Transfer a založení populace mihule potoční (Lampetra planeri) nad nepřekonatelnou bariéru Obere Schleuse

Transfer a založení populace mihule potoční

V rámci projektu podpory autochtonní druhů ryb a mihulí na území NP České Švýcarsko bylo provedeno založení nové populace v partiích řeky Křinice, která nemůže být mihulemi potočními přirozeně osídlena z důvodu přítomnosti nepřekonatelné migrační bariéry Obere Schleuse.

Je pravděpodobné, že se mihule vyskytovaly v minulosti také v této části toku odkud, ovšem vymizely díky špatné kvalitě vody, která byla v minulosti v řece Křinici velkým problémem. V posledních letech se kvalita vody v řece Křinici výrazně zlepšila díky snížení intenzity průmyslové výroby a zlepšení technologie čištění odpadních vod. Založení nové populace proběhlo celkem ve dvou etapách. V roce 2013 bylo odloveno nad soutokem s Jetřichovickým potokem pod přehradou Obere Schleuse cca 200 minoh z úseku toku, jež je hustě mihulemi osídlena. Odlov proběhl pouze v okolí levého břehu toku na území České republiky, jelikož zde tok tvoří státní hranici.

Odebírána byla pouze 1/3 nestarších stádií larev, tak aby nebyla ohrožena stávající populace zde se vyskytujících mihulí. Larvy byly transferovány do vybraného úseku nad přehradou Obere Schleuse dlouhého téměř 0,5 km, který je bohatý na jemnozrnné sedimenty, které jsou pro vývoj larev nezbytné. Na podzim nadcházejícího roku byl proveden kontrolní odlov mihulí v úseku vysazení mihulí v předchozím roce, kdy byl jejich výskyt potvrzen.

Transfer byl opakován také v nadcházejícím roce (2014), přičemž zdrojové larvy byly odloveny v navazujícím úseku předchozího odlovu. Transferováno bylo opět cca 200 jedinců. Na jaře roku 2015 bude ověřeno, zda budou pozorováni dospělci při tření v nově osídleném úseku.

Repatriace střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

Repatriace střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

V rámci území NP Českého Švýcarsku nebyly nalezeny zdrojové populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus), které by bylo vhodné využít pro rozšíření do zájmových částí povodí. Pro repatriaci byly v první fázi v roce 2013 využity ryby s blízké části povodí Jílovského potoka z Liboucheckých rybníčků, kdy bylo transferováno téměř 200 jedinců do předem vybraných tůní na území NP České Švýcarsko. V druhém kole repatriace v roce 2014 byly pro repatriaci využity ryby ze stejného povodí a to přímo z Jílovského potoka, kde se nachází početná populace střevlí. Transferováno bylo opět cca 200 jedinců do další tůně na území NP České Švýcarsko. Momentálně se tedy na území parku nachází dvě lokality s výskytem střevle potoční.

Výskyt vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy

Výskyt vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy

V rámci projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR, proběhlo na podzim v roce 2013 mapování areálu výskytu zájmových druhů vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy a v povodí Odry zaměřené na dílčí povodí Zlatého potoka, Bělé, Vidnavky a Javornického potoka. V této práci jsou do skupiny ryby či ichtyofauny zahrnovány také mihule. V zájmových dílčích povodích Moravy bylo prozkoumáno celkem 46 profilů. Profily byly vybírány na základě již existujících výskytových dat zájmových druhů, které jsou uvedeny v nálezové databázi NDOP (stav k 1. 8. 2013) a na základě doporučení místních rybářů, zejména hospodářů místních organizací.

Ichtyologický průzkum rozšířil znalost o areálu výskytu mihule potoční (Lampetra planeri) z cca 20 km úseku toku na řece Moravě na cca 40 km a to severně o cca 5 km až do obce Hanušovice a jižně o 25 km až na území CHKO Litovelské Pomoraví k soutoku Moravy s řekou Třebůvkou. Výskyt populace mihulí byl potvrzen také na řece Desné v úseku nad soutokem s řekou Moravou. Mihule se zde vyskytují až po první jez v obci Sudkov. Tento jez byl nově v minulosti rekonstruován a byl zde vytvořen rybí přechod, který může do budoucna umožnit šíření mihulí i do vyšších partií řeky Desné. Proto by bylo vhodné v nadcházejícím období sledovat vývoj populace mihule potoční na řece Desné. V rámci průzkumů byl nově potvrzen výskyt mihulí na Bohdíkovském potoce (jedná se spíše o náhon napojený na řeku Moravu protékající obcí Bohdíkov).

Rozšíření mihule potoční v horním povodí řeky Moravy

Vranka obecná (Cottus gobiobyla průzkumem zájmových dílčích povodí řeky Moravy zjištěna celkem v 8 vodotečích. V řece Moravě je výskyt vranky obecné prokázaný od obce Chromeč, kde plynule navazuje na populaci vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus), který osídluje vyšší partie toku a jeho přítoky až po soutok Moravy s Třebůvkou (cca 25 km). Výskyt vranky obecné v nižších partiích úseku Moravy s výskytem druhu je vázán spíše na proudné úseky či jednotlivá podjezí s dostatečně prokysličenou a proudící vodou.

V úseku od soutoku Moravy a Moravské Sázavy lze také počítat s výskytem dalších zákonem chráněných a evropsky významných druhů jako je střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a rak říční (Astacus astacus), jejichž výskyt byl v Moravě potvrzen až po obec Mohelnice.

Rozšíření vranky obecné v horním povodí řeky Moravy

V řece Desné byl výskyt vranky obecné prokázán na úseku dlouhém cca 20 km od ústí do Moravy až k obci Loučná n. Desnou, kde je vranka plynule nahrazena vrankou pruhoploutvou, která vystupuje do vyšších partií toku a jednotlivých přítoků. Populace vranky obecné byla potvrzena také v několika přítocích řeky Desné a to v Losince a jejím pravostranném přítoku Račinka (zde se vyskytuje repatriovaná populace raka říčního) a v řece Mertě levostranném přítoku řeky Desné. V Mertě se populace vranky vyskytuje na úseku dlouhém cca 1,5 km, který je zároveň sympatrickou oblastí pro oba druhy vyskytujících se vranek. V povodí řeky Moravské Sázavy coby pravostranného přítoku řeky Moravy byla vranka obecná zjištěna v úseku dlouhém cca 10 km) od soutoku s řekou Moravou, přičemž můžeme předpokládat, že se vranka obecná bude vyskytovat až po soutok s Ospirským potokem, kde byl její výskyt potvrzen. Dalším přítokem Moravské Sázavy kde byl potvrzen výskyt populace vranky obecné je řeka Březná. Zde je předpokládaný výskyt vranky obecné v úsek od obce Štíty až po soutok s Moravskou Sázavou (cca 9 km). Výskyt vranky obecné nebyl prokázaný ve vyšších partiích toku Moravské Sázavy od obce Krasíkov.


Zadavatel: AOPK ČR

Rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v tocích na území evropsky významné lokalitě Krkonoše

Rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v tocích na území evropsky významné lokalitě Krkonoše

V letech 2012 – 2013 proběhlo mapování na tocích v území EVL Krkonoše, které mělo přispět k poznání areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v zájmovém území. Práce byla provedena za přispění finančního nástroje Evropské unie LIFE+ projektem LIFE CORCOTNICA  (LIFE11 NAT/CZ/490). Na základě výsledků výzkumu bude na tuto etapu projektu LIFE CORCONTICA navazovat další akce v podobě návrhu a realizace revitalizačních opatření, zprůchodnění zájmových příčných překážek a případná repatriace.

Na základě výsledků průzkumu areálu rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v tocích na území EVL Krkonoše lze konstatovat (průzkum proveden celkem na 52 profilech), že životaschopné populace vranky obecné se vyskytují na cca 68 km úsecích toků na území EVL Krkonoše (viz obrazová příloha).

Rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) v tocích na území evropsky významné lokalitě Krkonoše

Zhodnocení rybích společenstev ve vodních plochách a vodotečích v CHKO Labské pískovce

Zhodnocení rybích společenstev ve vodních plochách a vodotečích v CHKO Labské pískovce

Hlavním cílem této studie, realizované v roce 2013, bylo stanovení režimu a návrhu opatření na zlepšení či zachování stavu s ohledem na biotu vázanou na toto vodní prostředí, stanovení vhodného managementu, způsobů obnovy vodních ploch a mokřadů s ohledem na ZCHD rostlin a živočichů.

V rámci ichtyologických průzkumů byly zhodnoceny rybí obsádky a v případě výskytu cenných či nevhodných druhů byla navržena příslušná opatření pro jejich podporu či eliminaci.

Logo

Zadavatelé: CHKO Labské pískovce

Kontaktní osoba: Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz