Biodiverzita území projektového záměru „Příměstský park Soutok“

Rozsáhlé prostory v okolí soutoku řek Berounky a Vltavy jsou místem, kde je dlouhodobě připravován první příměstský park v České republice. Společný projekt Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), města Prahy, dotčených městských částí a soukromých vlastníků pozemků hledá nejvhodnější cesty rozvoje území založené na shodě vlastníků a správců pozemků. Příměstský park sleduje více cílů, z nichž k nejdůležitějším patří využití rekreačního potenciálu území pro Pražany, ochrana města před povodněmi a celkové zatraktivnění oblasti. Z přírodovědného hlediska je významným cílem snaha o zvýšení ekologické hodnoty území a podpora biodiverzity.

V roce 2017 si IPR objednal u naší organizace studii shrnující aktuální stav znalostí o přírodovědných hodnotách území.

Cíl projektu:

  • Zhodnocení ochranářského významu a potenciálu existujících stanovišť a analýza ekosystémových vazeb kokolní krajině
  • Vypracování literární rešerše a přehledu existujících biologických dat
  • Inventarizace stromů významných nebo potencionálně významných pro saproxylické organismy

Výsledky:

V první části je nastíněn současný stav území z hlediska přítomných biotopů a hlavních typů využívání krajiny a jsou zde nastíněny klíčové vazby zájmového území na okolí.

V druhé části je analyzován současný stav poznání druhové pestrosti společenstev rostlin a živočichů formou rešerše publikovaných a dostupných nepublikovaných zdrojů dat. Součástí rešerše je komentovaný výčet zvláště chráněných druhů. Rešerše odhalila nevyrovnané poznání jednotlivých taxonomických skupin a celkově nedostatečné množství aktuálních informací a flóře a fauně zájmového území. Přesto byl pro zájmové území plánovaného Příměstského parku Soutok identifikován výskyt 1132 druhů rostlin a živočichů. Z tohoto počtu je 59 druhů zvláště chráněných dle platné legislativy a 76 druhů je uvedených v aktuálních červených seznamech ohrožených druhů. Tato čísla naznačují velký potenciál území pro biodiverzitu zvláště pak u organismů vázaných na vodní prostředí.

Třetí část shrnuje výsledky mapování stromů na území projektového záměru potenciálně významných pro saproxylické druhy organismů, které bylo realizováno během podzimu 2017. Jedná se zejména o solitérní stromy, aleje a řídké sady s výskytem stromů s dutinami, odumřelým dřevem apod. Inventarizace stromů je podkladem pro případné navazující inventarizační průzkumy vybraných saproxylofágních skupin. V zájmové lokalitě nivy Berounky bylo zjištěno 176 stromů bud již se známkami pobytu saproxylobiontů či nabízející vhodní podmínky pro výskyt tohoto hmyzu. Stromy byly určeny do sedmi druhů a čtyř rodů. Dominantním druhem s počtem 103 jedinců byla jabloň domácí (Malus domestica), následovaná hrušní obecnou (Pyrus communis, s počtem jedinců 29) a vrbou (Salix spp., 19 jedinců).

Doba realizace: 2017

Kontaktní osoby: Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz, Jiří Koptík, jiri.koptik@beleco.cz

Prováděno pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy