Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

O projektu

Kampaň Příběhy české přírody je realizována v rámci projektu Příroda, koho to zajímá, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska číslo EHP-CZ02-OV-1-037-2015. Jeho záměrem je:

 

  • Zvýšit u široké veřejnosti povědomí o vazbách mezi lidmi, českou krajinou a biodiverzitou. 
  • Přiblížit změny a události, které v české přírodě nastaly, a to především díky pozitivnímu vlivu vzájemného vztahu „příroda a člověk". 
  • Upozornit na stávající hodnoty v přírodě - estetické, kulturní, etické i ekonomické.
  • Vyzdvihnout, že činnost člověka často nečekaně přírodu obohacuje.

 

Cílem kampaně Příběhy české přírody je představit nové vnímání vztahu člověka a krajiny a veřejnost do tohoto poznávání zapojit. A dále upozornit na to, že příroda je všude kolem nás.


Ochrana přírody patří mezi veřejné zájmy, ale v České republice tak bohužel často není vnímána. Naopak má u značné části veřejnosti nálepku ideologie jdoucí proti zájmům společnosti. Příčin tohoto stavu je několik. V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na tu skutečnost, že představitelé ochrany přírody nejsou mnohdy schopni srozumitelně vysvětlit hodnotu přírody (estetickou, vědeckou, historickou ani morální), neumí dosud poukázat na cenu ekosystémových služeb ani kvalitně komunikovat s veřejností.
Smyslem projektu Příroda, koho to zajímá, je zvýšit povědomí o přírodě a její ochraně a rozšířit vzdělávání veřejnosti i odborníků v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémových služeb. V rámci činností zaměřených na širokou veřejnost byla provedena sociologická studie zkoumající současné znalosti a postoje Čechů k přírodě a její ochraně. Další částí je veřejná kampaň Příběhy české přírody, která se na základě výsledků sociologického průzkumu snaží motivovat veřejnost chodit do přírody a především se zajímat o změny, které v ní probíhají. Činí tak prostřednictvím exkurzí, tipů na výlety, kešek, soutěží, výstav, uměleckých workshopů a šíření informací o příbězích, které se odehrávají všude kolem nás, a to v on-line i tištěném prostoru. Vrcholem kampaně bude celovečerní film Planeta Česko, který bude mít premiéru v kinech v listopadu 2016. Na kampani se podílí Beleco, z. s. ve spolupráci s norskou organizací GRID Arendal, za film je zodpovědná Produkce Radim Procházka.
Na odbornou veřejnost je zaměřená část projektu, kterou patronuje Fórum ochrany přírody. Jedná se o rozšiřování databáze informací na webové platformě, vydávání on-line časopisu o ochraně přírody a rozproudění diskuze na různá
rozporuplné témata.

 


Campaign Stories of the Czech Nature runs under a project Nature, who cares, supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway no EHP-CZ02-OV-1-037-2015.


Nature conservation belongs to common public interests, however, it is not often perceive as an useful and important one in the Czech Republic. On the contrary, considerable part of the public believes the nature conservation is an ideology going against public interests. There is a few reasons for this attitude. From the point of view of this project, we focus on inability of nature conservation representatives´ majority to explain a value of nature (aesthetic, scientific, historic, moral), to point out a value of ecosystem services and to communicate with the public on first-rate and comprehensible level.
A sense of the project Nature, who cares, is to increase awareness and knowledge of the public as well as experts in the fields of biodiversity conservation and ecosystem services. Within the purview of workpackages focused on the public, a sociological survey about recent knowledge and attitude of the Czechs to the nature conservation is executed. Another part of the project is a public campaign Stories of the Czech Nature. Its aim is to motivate people to go outside and to take interest in changes that are occuring in the czech nature. Its tools are excurssions, trip tips, geocaching, contests, exhibitions, artistic workshops and spreading information about the stories of the czech nature happening all around us in on-line as well as print environment. A peak of the campaign is a feature movie Planet Czechia. Its premiere will be in November 2016. Campaign is run by Beleco and norwegian organization GRID Arendal. The movie is run by Produkce Radim Procházka.
For experts, there is a project´s part led by Fórum ochrany přírody. It is focused on education and experience sharing on web platform, publishing an on-line journal about nature conservation and stimulation of discussion on different topics.

 

 

A co více?

 

Nyní už Příběhy české přírody:

Poznej Zhlédni Zažij Objev Dokumentuj Udělej