Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Natura v zeleném

Natura v zeleném

Natura v zeleném je projekt zaměřený na obnovu přírodovědně cenných biotopů na dvou lokalitách, které byly v minulosti ovlivňovány a formovány vojenskými aktivitami. Na opuštěném vojenském prostoru Načeratický kopec a cvičišti Blšanský Chlum již dvacet let výcvik neprobíhá a obě plochy postupně zarůstají a degradují. Přesto se doposud jedná o mimořádně cenná území s vysokou šancí na obnovu a s výskytem řady unikátních druhů. Obě plochy jsou pro svou kvalitu zařazeny do soustavy Natura 2000 jako evropsky významné lokality. Obnova obou lokalit se provede odstraněním náletových dřevin a podporou pastvy ovcí a koz. Partnerem tohoto projektu je společnost NET4GAS.

 

Po roce 1989 došlo v souvislosti s restrukturalizací armády ČR k ukončení výcviku na desítkách vojenských cvičišť a střelnic. Řada ploch byla využita na různé účely, např. na průmyslové zóny, jiné byly zalesněny nebo převedeny na ornou půdu. Většina bývalých vojenských prostorů ale zůstává nevyužita. Postupně začalo být zřejmé, že oproti převažujícímu názoru se nejedná o místa s poškozenou přírodou, ale naopak o biologicky mimořádně významné plochy.  Na cvičištích a střelnicích dochází působením vojenských činností k vytvoření pestré mozaiky biotopů, kde se střídají plošky s obnaženou půdou s nízkými a řídkými trávníky, hustšími travinobylinnými stanovišti a rozptýlenými i zapojenými keři. Reliéf je většinou členitý, nacházíme zde různé příkopy, jámy, haldy a často i zvodněné příkopy a kaluže. Plošky se v čase mění a postupně zarůstají, po nějaké době jsou však pokračujícími aktivitami cvičících vojáků opět obnovené.

 

Natura v zeleném

Různorodost podmínek nabízí příležitosti pro přežívání širokého spektra druhů, často s protichůdnými životními nároky. Na jedné ploše se můžeme setkat s druhy vyžadujícími holou nebo jen velmi řídce zarostlou půdu i druhy vázanými na keře a stromy. Z přírodovědného a ochranářského hlediska je ve vojensky ovlivněných územích v současnosti nejcennější výskyt velkého počtu druhů vázaných na obnažený substrát. Z těchto důvodů již v roce 1994 bylo první opuštěné cvičiště prohlášeno za zvláště chráněné území (PP Vojenské cvičiště u Bzence), do roku 2010 vznikly rezervace nebo památky na dalších třech lokalitách. V souvislosti s přípravou soustavy Natura 2000 se dalších 24 opuštěných vojenských cvičišť a střelnic stalo součástí evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

 

Biodiverzita těchto území je nejvíce ohrožena postupnou změnou vegetace směrem ke křovinám a lesu. Jako první mizí nejcennější části vojenských prostorů - plochy bez vegetace a nízké a řídké trávníky. Travinobylinné porosty houstnou, mění se jejich skladba ve prospěch několika druhů vysokých travin, které postupně převládnou. Velmi často se jedná o expanzivní třtinu křovištní. Vegetace se zjednodušuje, množství druhů rostlin klesá, přičemž mizí citlivější druhy. Současně dochází k rozvoji křovin, jejich zapojování a postupné přeměně v lesní porosty složené z náletových dřevin.

Cíl projektu:

Projekt Natura v zeleném si klade za cíl zastavit negativní vývoj na dvou lokalitách dříve užívaných pro vojenské účely a nastartovat dlouhodobé způsoby jejich využívání, které vytvoří a budou udržovat podmínky pro cenné druhy rostlin a živočichů.

Výstupy projektu:

  • Zlepšení stavu xerotermních stanovišť na Načeratickém kopci, která jsou vzhledem k rozloze ojedinělá v rámci Znojemska.
  • Rekonstrukce teplomilných širokolistých a stepních trávníků na lokalitě Blšanský Chlum a zvýšení početnosti druhů vázaných na tyto biotopy
  • Naučná stezka zaměřená na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o významu míst s obnaženou půdou pro ohrožené druhy bezobratlých a rostlin a možnostech jejich managementu a ochrany

 

Doba realizace: 2012 - 2014

Kontaktní osoba: Lenka Vokasová

Realizováno díky podpoře společnosti NET4GAS, s.r.o.