Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Podmínky pro příjemce podpory

 

Výzva je součástí projektu Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice, který byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Podmínky jsou proto dány pravidly stanovenými Ministerstvem životního prostředí pro příjemce dotací ze státního rozpočtu.

 

 

Obecné podmínky:

 • Podpora je poskytována účelově na aktivity uvedené v projektu podle schváleného rozpočtu.
 • Podpora bude účetně vedena jako dotace.
 • Na dotaci není právní nárok.
 • Z dotace nesmí být zisk.

 

Co budeme požadovat od úspěšných žadatelů:

 • Zajistit spolufinancování projektu ve výši min. 30 % z vlastních prostředků. Projekt může být částečně spolufinancován i dobrovolnickou prací podle zákona o dobrovolnictví). Podrobnosti viz níže: Podmínky pro spolufinancování.
 • Dokončit projekt do 30. 11. 2016 a zpracovat závěrečnou zprávu a vyúčtování do měsíce od ukončení aktivit, nejpozději však do 15. 12. 2016.
 • Průběžně informovat o postupu realizace projektu a umožnit kontrolu v případě potřeby. (Průběžné informace nebudeme požadovat ve formě průběžné zprávy. Od každého úspěšného žadatele však budeme požadovat minimálně 1-2 e-mailové zprávy o postupu realizace projektu a zasílání jednotlivých projektových výstupů. Na termínech se s příjemcem dohodneme. Vyhrazujeme si též právo hlášené i nehlášené kontroly v místě realizace projektu.)
 • Dokumentovat všechny klíčové aktivity a výstupy a poskytnout tuto dokumentaci pro potřeby závěrečné zprávy.
 • Poskytnout min. 5 kusů od každého výstupu (publikace, propagační předměty atp.) pro potřeby závěrečné zprávy.

 

Platební podmínky:

 • Zálohová platba ve výši 50 %, maximálně však 50 000 Kč pošleme na bankovní účet příjemce po podpisu smlouvy. (U projektů s rozpočtem vyšším než 100 000 Kč poskytujeme zálohu pouze ve výši 50 000 Kč.)
 • Zbývající část platby uhradíme po odevzdání a schválení závěrečné zprávy.
 • V případě nedočerpání zálohy je nutné vrátit zbývající peníze na účet Beleca nejpozději do 20. 12. 2016.

 

Podmínky pro spolufinancování:

 • Příjemce dotace je povinen zajistit spolufinancování ve výši min. 30 % vlastních prostředků. Do vlastních zdrojů nelze započítávat jiné dotace ze státního rozpočtu, věcné a finanční dary, které neprocházejí účetnictvím a náklady z jiného roku, než ve kterém byla poskytnuta dotace.
 • Jestliže je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % projektu.
 • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a dalších zdrojů. V případě nejasností doporučujeme konzultovat během přípravy projektu s koordinátorem programu.
 • Organizace může do 10 % své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, která je organizována podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Náklady činnost dobrovolníků jsou stanoveny na úrovni 7. platové třídy a 7. platového stupně dle „Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů", dané nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (tj. cca 80 Kč/hod.). Tuto možnost mohou využít organizace, které jsou v postavení přijímajících organizací podle zákona o dobrovolnické službě, tzn. dobrovolníky musí vyslat organizace akreditovaná u Ministerstva vnitra a dobrovolníkem nemůže být člen přijímající organizace. Dobrovolníci mohou být přijímáni v průběhu celého roku 2016. Jmenný seznam dobrovolníků a počet odpracovaných hodin, včetně finančního ohodnocení, musí být součástí vyúčtování projektu.
 • Pokud se sníží celkový rozpočet projektu je nutno zachovat původní procentuální podíl dotace.

 

Uznatelné výdaje

 • Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů projektu.
 • Pokud jsou ve schváleném rozpočtu prostředky na mzdy, dotace může být použita pouze na úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za práci na schváleném projektu. Výše mzdy musí být na úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.
 • Dotaci nelze použít k úhradě pohoštění, stravného (s výjimkou stravného zaměstnanců při pracovních cestách v rámci projektu), darů, cen a odměn při soutěžích, dálničních známek, pojištění osob a majetku (s výjimkou sociálního, zdravotního a zákonného pojištění hrazeného organizací). Dotace nesmí být použita k nákupu nemovitostí nebo pozemků, hrazení členských příspěvků (v organizaci, střešním, ani jiným organizacím), na mzdy funkcionářů organizace, pokud nejsou součástí projektu.
 • Organizace nesmí z prostředků dotace financovat jiné fyzické a právnické osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací projektu podle schváleného rozpočtu.
 • Dotaci nelze použít na financování podnikatelských aktivit.
 • Z dotace nelze hradit investiční náklady.
 • Z dotace lze hradit pouze náklady, které vznikly v období 1. 7. - 30. 11. 2016.
 • Z dotace mohou být uhrazeny pouze faktury s datem nejpozději do 30. 11. 2016, za práce a služby vykonané včetně převzetí před tímto datem. Všechny faktury musí být uhrazeny nejpozději do 30. 11. 2016. Do nákladů nelze zahrnout zálohové faktury.
 • Pokud organizace nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH), je DPH způsobilým výdajem.

 

Vyúčtování dotace

 • Příjemce dotace je povinen provést vyúčtování projektu v souladu se všemi podmínkami a předložit ho koordinátorovi do jednoho měsíce po skončení projektových aktivit, nejpozději však do 15. 12. 2016.
 • Bez řádného vyúčtování nelze proplatit druhou splátku dotace. Vyúčtování a následná platba musí proběhnout do 31. 12. 2016.
 • Vyúčtování musí být zpracováno podle požadavků uvedených v podmínkách pro příjemce dotace, které budou součástí smlouvy o poskytnutí dotace.
 • Součástí vyúčtování dotace musí být:

◦       Rekapitulace nákladů projektu řazených podle položek

◦       Seznam účetních dokladů, kde organizace uvede jednotlivé nákladové položky související s projektem, které jsou hrazeny z vlastních zdrojů.

◦       Závěrečná zpráva zpracovaná podle závazné osnovy.

 • Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva bude předložena v písemné a současně i elektronické podobě.

 

Další podmínky

 • Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu organizace) a informací o projektu, aktivitách a výstupech na webových stránkách www.beleco.cz a prostřednictvím dalších informačních kanálů (sociální sítě, mailing listy atp.) Beleca a jeho spolupracujících organizací.
 • Příjemce dotace musí vést řádným způsobem podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace před svým případným zánikem přednostně vypořádá vztahy se státním rozpočtem.
 • Ministerstvo životního prostředí má právo kontrolovat použití dotace, efektivnost, hospodárnost a účelnost včetně celého hospodaření a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a zákonem 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace souhlasí s případným zveřejněním kontrolního nálezu týkajícího se poskytnuté dotace.
 • Při práci se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů nebo ve zvláště chráněných území je organizace povinna spolupracovat s orgány státní ochrany přírody a dodržovat zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v případě manipulace s obratlovci též dodržovat požadavky předpisů v oblasti ochrany zvířat (zákon č. 246/1992 Sb. a související předpisy).
 • Příjemce dotace je povinen nejpozději se závěrečnou zprávou odevzdat 5 ks od každého projektového výstupu (publikace, CD, DVD, plakáty, samolepky, odznaky, propagační předměty, herní pomůcky atp.) U výstupů, které nelze odevzdat tímto způsobem (informační tabule v terénu, webové stránky, akce v terénu atp.) příjemce odevzdá relevantní dokumentaci (fotodokumentace, print-screen, prezenční listiny atp.) podle domluvy s koordinátorem programu.
 • Na všech výstupech projektu (publikace, časopisy, CD, DVD, herní pomůcky, informační tabule, webové stránky atp.) musí být uvedeno logo MŽP a formulace „Vychází s grantovou podporou Ministerstvi životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí." Nebo: „Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí."
 • Pokud budou prostředky z dotace použity k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb., o vřejných zakázkách, organizace je povinna postupovat v souladu s tímto zákonem.

 

 

 

 

Projekt „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.