Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Výzva na podporu propagace záchranných programů

Výsledky hodnocení

Hodnotící komise ukončila výběr projektů, které se přihlásily do grantové výzvy projektu Propagace záchranných programů. Projekty hodnotili zástupci AOPK, MŽP a Beleca. Ze třinácti přihlášených projektů bylo k podoře doporučeno devět.

Celkové výsledky hodnocení najdete v příloze.

V tomto kole hodnocení jsme vyčerpali celou částku určenou k podpoře projektů (840 000 Kč), ukončujeme proto příjem žádostí.

Úspěšným žadatelům blahopřejeme. Všem děkujeme za jejich zájem i úsilí, které přípravě projektů věnovali.

 

S podpořenými projekty Vás budeme seznamovat na stránkách Beleca v sekci - Podpora projektů.

 

Výzva na podporu propagace záchrannných programů

 • Máte nápad, jak získat veřejnost na pomoc druhu, o který pečuje některý ze záchranných programů či programů péče?
 • Chcete ukázat, že ochrana druhů není nuda?
 • Dokážete lidi nadchnout pro ochranu druhu, o kterém v životě neslyšeli?

 

V rámci koordinačního projektu Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice, finančně podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí, hledáme projekty, které budou propagovat stávající i připravované záchranné programy a programy péče www.zachranneprogramy.cz. Vybraným projektům můžeme poskytnout financování ve výši 30 000 až 200 000 Kč na jeden projekt. Kromě finanční podpory zajistíme všem úspěšným projektům propagaci jejich aktivit a výsledků. Nabízíme také konzultace, sdílení zkušeností a předávání know how.

 

 

Hledáme projekty, které...

 • Ukáží laikům z řad veřejnosti, které druhy se u nás chrání nebo budou chránit v rámci záchranných programů a programů péče, jaké a proč jsou v této oblasti priority a co je potřeba pro jejich naplnění.
 • Vytvoří konkrétní osvětové a propagační nástroje o druzích, které jsou předmětem jednotlivých záchranných programů a programů péče, a o aktivitách těchto programů, které budou určeny laické veřejnosti a budou používány i po skončení projektu.
 • Zapojí veřejnost do ochrany druhů např. prostřednictvím terénních aktivit, občanské angažovanosti nebo občanské vědy.
 • Vysvětlí možné konflikty mezi ochranou některých druhů a lidskou činností (např. bobr, vydra, velké šelmy) a ukáží možnosti řešení.
 • Podpoří naplňování jednotlivých záchranných programů a programů péče.

 

Komu je výzva určena:

 • Nestátním neziskovým organizacím: spolky a pobočné spolky vzniklé podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., zapsané ústavy vzniklé podle zákona 89/2012 Sb., církevní právnické osoby evidované podle zákona 3/2002 Sb., nadace a nadační fondy vzniklé podle zákona 89/2012 Sb.)

Co nabízíme:

 • Finanční podporu Vašeho projektu ve výši 30 000 Kč až 200 000 Kč.
 • Celkově můžeme mezi všechny projekty rozdělit 840 000 Kč.
 • Financování nákladů ve výši maximálně 70 %.
 • Možnost podpořit zavedené aktivity i nové nápady.
 • Propagaci Vašeho projektu a jeho výstupů.
 • Konzultace a sdílení know how.
 • Společný workshop zaměřený na rozšíření dovedností a zkušeností potřebných k úspěšné propagaci a osvětě.

 

Na co můžete peníze použít:

 • Akce v terénu: exkurze pro veřejnost, zážitkové akce, zapojení veřejnosti či místní komunity do managementu pokud bude hlavním účelem propagace a osvěta (podpora není určena na samotné managementové zásahy).
 • Tvorba informačních a propagačních materiálů: naučné stezky a tabule, weby, tištěné materiály (preferujeme prvky, které se neomezují jen na pouhé předání informací, ale motivují uživatele k nějaké aktivitě na místě a/nebo později).
 • Tvorba vzdělávacích a osvětových materiálů: videospoty, webové či mobilní aplikace, animace, e-learning, hry, atp.
 • Projekty občanské vědy

 

Preferujeme projekty, které se vztahují ke konkrétnímu záchrannému programu (současnému či připravovanému) nebo programu péče. Jeden projekt přitom může kombinovat různé typy aktivit. 

 

Náklady, které nelze v rámci projektu uplatnit:

 • Pohoštění a stravné s výjimkou stravného při pracovních cestách zaměstnanců v rámci projektu.
 • Dary, ceny a odměny do soutěží.
 • Pojištění osob a majetku s výjimkou sociálního, zdravotního a zákonného pojištění zaměstnanců, kteří pracují na projektu.
 • Nákupy nemovitostí a pozemků.
 • Investiční náklady.
 • Členské příspěvky.

 

Do kdy je možné podat žádost

 • Výzva je průběžná, projekty budou hodnoceny jednou měsíčně až do vyčerpání finančních prostředků. (Všechny projekty došlé do poloviny měsíce budou vyhodnoceny do konce měsíce.)
 • První hodnocení proběhne v červenci 2016. (Projekty došlé do 17. 7. vyhodnotíme do 31. 7.)
 • Další hodnocení budou probíhat v měsíčním intervalu až do vyčerpání finančních prostředků.

 

Kdy je možné použít získané prostředky

 • Všechny podpořené projekty musí proběhnout v období 1. 7. 2016 - 30. 11. 2016. U podpořených projektů bude možné proplatit i oprávněné náklady z doby před schválením projektu, nejdříve však od 1. 7. 2016, pokud budou v souladu se schváleným rozpočtem.

 

Jak postupovat při podání žádosti

 • Prostudujte si všechny informace.
 • Pokud si nejste jisti, můžete svůj projektový záměr konzultovat s koordinátorem programu (kontakt viz níže).
 • Vyplňte formulář žádosti a formulář rozpočtu.
 • Žádost i rozpočet pošlete prosím elektronicky na adresu: projekty@beleco.cz
 • Koordinátor programu Vás v případě potřeby vyzve k doplnění žádosti.
 • Pokud potřebujete další informace, můžete se obrátit na koordinátora programu na výše uvedené adrese.

 

Projekt „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.