Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Optimalizace environmentální správy a údržby pozemků (ESUP) ve správě ŘSD ČR Chomutov

Obsahem projektu bylo navržení vhodných managementových opatření pro biotopy podél silnic I. třídy v Ústeckém kraji. Tato opatření mají za cíl optimalizovat péči o tato stanoviště z hlediska biodiverzity, ale také z pohledu realizovatelnosti a nákladnosti údržby.

Pro travinné biotopy v dostatečné vzdálenosti od silničního tělesa byly navrhovány zejména různé režimy diverzifikace seče (ponechávání nesečených částí), výjimečně rovněž eliminace invazních druhů či dosev nektaronosných druhů. V přehoustlých, monotónních porostech dřevin byly v odůvodněných případech navrhovány zásahy směřující ke snížení zápoje a strukturní diverzifikaci vegetace, někdy až do podoby lesostepi.

 

Nejcennějším biotopem však jednoznačně byla různá exponovaná stanoviště s holým skalním nebo štěrkovým podkladem, jež dokáží hostit i některé ohrožené organismy. Tam, kde to bylo možné, bylo navrženo jejich rozšíření remodelací zářezů nebo odstraněním svrchní vrstvy půdy.

 

Doba realizace: 2017

 

Kontaktní osoba: Pavel Marhoul, Jiří Křesina, Jiří Koptík

 

Realizováno pro: ŘSD ČR