Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR – 2012 – 2015

Projekt zajistí plošný monitoring a mapování evropsky významných druhů živočichů a rostlin, pro které se vymezují evropsky významné lokality a ptačí oblasti na území České republiky. Jedná se o podklad pro finalizaci soustavy Natura2000. Soustava Natura 2000 v České republice je na základě požadavků Evropské komise stále doplňována. V rámci tohoto projektu bude realizován monitoring a mapování těchto druhů:

  • přástevník kostivalový, modrásek bahenní, modrásek tečkovaný a ohniváček černočerný
  • mihule potoční a vranka obecná
  • klínatka rohatá, klínatka žlutonohá, rod Cordulegaster
  • vydra říční
Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR – 2012 – 2015

K tomu, aby byl návrh evropsky významných lokalit a ptačích oblastí úspěšně doplněn a potvrzen ze strany Evropské komise jako dostatečný, je ještě třeba zajistit dostatek údajů o jednotlivých populacích evropsky významných druhů a jejich kvalitě jak uvnitř stávajících lokalit soustavy Natura 2000, tak i ve volné krajině způsobem, který zajistí možnost vyhodnocení dat na úrovni lokalit a jejich případných nových vymezení v rámci soustavy Natura 2000. Ze strany Evropské komise je kladen požadavek na Sledování stavu soustavy Natura 2000, který by měl být paralelní k sledování stavu jednotlivých fenoménů, které v ČR existuje. Projekt tak sledování stavu doplňuje a reaguje také na tento požadavek, zároveň se však žádným způsobem nepřekrývá se sledováním stavu evropsky významných biotopů a druhů, tj. povinnosti uloženou členským státům v čl. 11 směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a naopak reflektuje ustanovení článku 5 téže Směrnice, který akcentuje potřebu zjišťování míst výskytu druhů, přílohy II, tedy druhů, pro které se vymezují evropsky významné lokality.

 

Součástí projektu jsou jednotlivé monitorovací aktivity a mapování různých systematických skupin (v případě mapování v rámci řešení projektu jednorázově, v případě monitoringu opakovaně), které tak poskytnou informace o jejich stavu z hlediska ochrany (což zahrnuje komplex hodnocených faktorů). Data a hlubší znalosti získávaná v rámci již existujících evropsky významných lokalit a ptačích oblastí umožní zvýšení množství informací o konkrétních lokalitách, použitelných při vytváření managementových plánů i pro rozhodovací praxi jak orgánů ochrany přírody, tak i odbornou podporu resortu MŽP prostřednictvím AOPK ČR.

Cíl projektu:

Monitoring a mapování evropsky významných druhů živočichů a rostlin jako podklad pro finalizaci návrhu soustavy Natura 2000.

Výstupy projektu:

  1. Závěrečné zprávy pro jednotlivé skupiny druhů
  2. Vložená nálezová data v NDOP (Nálezová databáze ochrany přírody)

Doba realizace:  2012 - 2015

Kontaktní osoba: Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz

 

 

Prováděno pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR v rámci projektu Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR - 2012 - 2015; tento projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí