Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Analýza vybraných hodnocení vlivů záměrů na evropsky významné lokality, zpracovaných v rámci EIA

Studie zanalyzuje, pokud existují, dvě hodnocení od každé autorizované osoby, a to přednostně za období od počátku r. 2007, tedy po vzniku Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Věstník MŽP 11/2007). Analýza se přednostně soustředila na ty dokumenty zpracované v rámci oznámení nebo dokumentace EIA, ve kterých bylo provedeno hodnocení vlivů záměrů na území evropsky významných lokalit.

 

Studie vyhodnotila, jak jednotlivá hodnocení respektují základní zásady posuzování vlivů na území Natury 2000, uvedené ve výše zmíněné metodice. Byla hodnocena především dostatečnost výchozích podkladů pro posouzení (vč. provedených konzultací, místního šetření, terénního průzkumu), zdůvodnění výběru dotčených území Natury 2000 a dotčených předmětů ochrany, úplnost posouzení (všechna stádia záměru, kumulativní vlivy, možnost havárie, zhodnocení nulové varianty), odůvodnění a srozumitelnost závěrů, navrhovaná zmírňující opatření (proveditelnost).

Studie byla zpracována pro Ministerstvo životního prostředí

Výstupy projektu:

Na základě zjištěných nedostatků v metodické příručce byly zpracovány návrhy na její úpravu.

 

Doba realizace: 2008

 

Kontaktní osoby: Ing. Mgr. Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz

Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz