Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích

Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích

Cílem projektu je optimalizace udržitelného hospodářského využívání ekosystémů malých vodních toků, konkrétně zajištění optimalizace pstruhového hospodaření v součinnosti rybářských a ochranářských subjektů ve zvláště chráněných územích a lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů vedoucí ke zlepšení stavu cenných společenstev. Ekosystémy vodních toků, na nichž probíhá pstruhové hospodaření, jsou velice významnou složkou životního prostředí, a proto jejich ochrana vyžaduje vysokou pozornost. Na druhé straně jsou historicky rybářsky využívány a další vývoj managementu v rámci aktuálních podmínek a míry poznání je záhodno podporovat.

 

Projekt má napomoci předvídání ekologických změn ve vodních ekosystémech. Díky nezbytné součinnosti s rybářskými subjekty a zajištění kvalitních informací dojde k vytvoření preventivního mechanismu, který umožní eliminovat vyhnutelná environmentální rizika.

Uživateli výstupů projektu budou subjekty státní správy nebo samosprávy zabývající se ochranou přírody, rybářské organizace (i veřejnost) a odborná veřejnost se specializací zoologie (ichtyologie)/ekologie. Výstupy napomohou zabezpečení ochrany přírody formou udržitelného využívání zdrojů založeného na zkvalitňování znalostí o vzájemném působení biosféry, ekosystémů a lidských činností.
Projekt VaV Ministestva životního prostředí.

Cíl projektu:

Optimalizace udržitelného hospodářského využívání ekosystémových malých vodních toků

Výstupy projektu:

  • Dotazník průzkumu postoje veřejnosti k otázkám pstruhového hospodaření
  • Cyklus seminářů pro rybářskou a ochranářskou veřejnost

V rámci projektu proběhl cyklus seminářů pro rybářskou a ochranářskou veřejnost:

- Vlastnosti a funkce přirozeného toku pstruhového pásma. Autor: David Pithart

- Vlivy působící na společenstva pstruhových vod. Autor: Jan Dušek

- Ochrana vodních toků. Autor: Jiří Mejsnar

 

Doba realizace: 11/2007-12/2010

 

Kontaktní osoba: Mgr.Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz