Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR

Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR

Cílem projektu je vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě v ČR na základě kvalitních, komplexních a aktuálních dat. Projekt tak významně přispěje k naplnění celkového očekávaného výsledku Programu CZ02, kterým je zabránění a předcházení fragmentaci ekosystémů, v tomto případě říční sítě. Rozsah narušení ekosystémů tekoucích vod je u nás značný a dosavadní podpůrné nástroje stále nepřistupují k řešení problému uceleně. Projekt má za cíl svými výstupy podpořit a zlepšit stav stanovišť a ekosystémů na základě široce pojatých odborných analýz a sledování stavu ekosystémů.

 

Možnost volného šíření organismů je základní podmínkou jejich existence. Modelovým organismem studia vlivů fragmentace v tocích jsou ryby, které vykazují cyklické i občasné migrace za účelem reprodukce. Ryby představují významnou bio-indikátorovou skupinu v hodnocení kvality povrchových vod a jsou jednou ze sledovaných skupin organismů např. Rámcové směrnice o vodách (WFD), kde je na základě složení rybího společenstva stanoven ekologický stav sledovaných území. V ČR je evidováno více než 6 tisíc překážek na vodních tocích (VT) vyšších než 1 m, které většinou představují nepřekonatelnou bariéru pro migrace ryb. Na fragmentaci se významně podílí také umělé ovlivnění hydrologie způsobené nakládáním s vodami. Přestože je negativní vliv min. průtoků na ekosystém tekoucích vod dobře zdokumentován, řešení tohoto problému je zatím u nás nedostatečné.

About the project:

The goal of the project is to create strategy how to reduce impact of river network fragmentation. The strategy is going to be built upon precise, complex and actual data. The project will significantly contribute to the final results of Program CZ02, which focuses on prevention of ecosystem fragmentation, in this case the river network. Range of disruption of floating rivers ecosystems is in our country significant and existing methods do not cover the complexity of the problem. The project wants to improve situation of ecosystems based on professional analysis and monitoring of ecosystems.

Cíle projektu:

  • Zdokumentování stavu fragmentace VT s cílem navrhnout postup při odstraňování bariér
  • Rozšíření poznatků o migracích ryb včetně vyhodnocení účinnosti dosavadních realizovaných rybích přechodů
  • Uživatelské zpřístupnění a interpretaci závěrů cílové skupině
  • Konkrétní řešení migrační prostupnosti na klíčových profilech

Výstupy projektu:

S výstupy projektu se můžete seznámit na oficiálních stránkách projektu. Sledování ryb v rybích přechodech můžete sledovat zde.

 

Kontaktní osoba: Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz

 

 

Projekt zaměřený na problematiku snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR byl připraven pod záštitou AOPK ČR ve spolupráci s: Beleco, z.s., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Norwegian Institute for Nature Research (NINA).

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. / Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. EHP-CZ02-OV-1-016-2015.

 


Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR