Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení

Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení

Modelovou lokalitou výzkumu retence vody v nivách byla niva Lužnice v úseku Gmünd - Suchdol nad Lužnicí. Kapacita této nivy se pohybuje mezi 5-7 mil. m3 a má nesporný tlumivý efekt při postupu povodňových vln.

Interdisciplinární projekt byl zaměřený na srovnání retenčních a dalších charakteristik přírodě blízkých niv a transformovaných říčních niv (niv s regulovanými koryty řek). Srovnávacími lokalitami byla niva Lužnice nad Suchodolem n.L., niva Stropnice u Nových Hradů a niva Blanice mezi Putimí a Protivínem.

Projekt koordinovalo Daphne ČR (dnes Beleco) - koordinace, ekologická hodnota niv, socioekologické aspekty, ČVUT Praha, Fakulta meliorací a krajinného inženýrství - dynamika a tlumení povodňových vln, PřFUK Praha, Katedra fyzické geografie - dynamika toků povrchových a podzemních vod v nivě, upravenost toků a její vliv na průběh povodně, historické povodně, Hydrobiologický ústav BC AVČR - mapové podklady, geoinformační databáze, 3D modely terénu a ZF JU Laboratoř aplikované ekologie - problematika zemědělského využití niv.

Výstupy projektu:

Výsledky projektu přinesly srovnání dynamiky povodňových vln o různé kapacitě (hydrologické modely FAST 2D) ve studovaných územích, ze kterých vyplývá, že přírodě blízká niva má vodohospodářsky významný tlumivý efekt na průběh povodňových vln. Dále byla zpřesněna distribuce povodňové vody v nivě odhadem sorpční kapacity půdy a pracuje se na kvantifikaci evapotranspiračních toků. Projekt přinesl srovnání ekologické hodnoty niv na zakladě biotopového mapování, sociologickou analýzu akceptace přirozených rozlivů obyvateli, srovnání zemědělského hospodaření v nivách včetně historické perspektivy. Projekt pracuje s konceptem ekosystémových služeb a snaží se jednotlivé funkce niv oceňovat a porovnávat jejich sumy pro studované lokality. Dílčí výsledky ukazují na násobně vyšší sumy poskytovaných ekosystémových služeb pro přírodě blízkou nivu vzhledem k nivám transformovaným.

Syntetickým výstupem projektu je publikace Význam retence vody v nivách.

 

Projekt koordinovalo Daphne ČR (dnes Beleco) - koordinace, ekologická hodnota niv, socioekologické aspekty. Do projektu byly zapojeni partneři: ČVUT Praha, Fakulta meliorací a krajinného inženýrství - dynamika a tlumení povodňových vln, PřFUK Praha, Katedra fyzické geografie - dynamika toků povrchových a podzemních vod v nivě, upravenost toků a její vliv na průběh povodně, historické povodně, Hydrobiologický ústav BC AVČR - mapové podklady, geoinformační databáze, 3D modely terénu a ZF JU Laboratoř aplikované ekologie - problematika zemědělského využití niv.

 

Projekt byl financován MZE ČR v rámci NAZV po kódem QH82078

Doba realizace: 2008 - 2011

Kontaktní osoba:  RNDr. David Pithart, david.pithart@beleco.cz