Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Mapování rovnokřídlých na území hl. města Prahy

Rovnokřídlí (Orthoptera), zahrnující kobylky, cvrčky a saranče, jsou skupinou hmyzu, která je u nás neprávem opomíjena. V jiných státech Evropy ale patří pro svou atraktivitu, nápadnost, snadnou zachytitelnost a vysokou indikační schopnost v ochraně přírody i u široké veřejnosti k podobně oblíbeným skupinám jako jsou denní motýli nebo vážky.

V roce 2008 jsme zahájili dlouhodobý projekt, který se snaží zaplnit bílá místa ve znalostech o rozšíření rovnokřídlých v jedné z nejvýznamnějších oblastí pro tuto skupinu - v Praze.  Výstupem projektu bude v roce 2018 publikace shrnující aktuální stav znalostí o druhové diverzitě a rozšíření rovnokřídlých v Praze. Hned v prvním roce projektu jsme navázali spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy na mapování rovnokřídlých ve vybraných MZCHÚ v kompetenci magistrátu, která v následujících letech pokračovala dalšími lokalitami. Zmapování všech MZCHÚ bylo dokončeno v rámci řešení dvouletého grantu poskytnutého Magistrátem v roce 2013. V letech 2015-2016 poskytl Magistrát grant na domapování rozšíření rovnokřídlých v Praze mimo chráněná území. Mapování probíhalo na 172 vybraných lokalitách, které byly zvoleny tak, aby společně s již shromážděnými údaji z chráněných území rovnoměrně pokryli celé území hlavního města.

 

Výsledky prokázaly, že Praha je z hlediska rovnokřídlých mimořádně významným územím. V rámci mapování bylo nalezeno celkem 48 druhů kobylek, cvrčků a sarančí ze 66, jejichž výskyt je recentně z Čech znám, tj. 72 %.

 

K nejzajímavějším výsledkům patří:

  • Zmapování výskytusaranče německé(Oedipoda germanica) naněkolika lokalitách vjihozápadní části Prahy. Jedná se ojeden znejcennějších druhů vPraze zařazený vČerveném seznamu ohrožených druhů do nejvyšší kategorie - Kriticky ohrožený. Praha je centrem rozšíření tohoto druhu unás.
  • Prokázání výskytukobylky pestré(Barbitistes serricauda) naněkolika místech vokolí Radotína. Jedná se oprvní nálezy tohoto druhu vČechách.
  • Nálezsaranče mokřadní(Stethophyma grossum) na třech lokalitách - ověření výskytu této vzácné abiotopově náročné saranče vPraze po více než 100 letech.
  • První nálezykobylky Kraussovy(Isophya kraussi),saranče bělorohé(Gomphocerippus rufus),saranče blankytné(Sphingonotus caerulans) a saranče malé (Stenobothrus stigmaticus) pro Prahu.

Cíl projektu:

Publikovat výsledky mapování formou atlasu síťového rozšíření.

Doba realizace: 2008-2018

Kontaktní osoba: Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz

 

Prováděno pro Magistrát hlavního města Prahy

 

 

Mapování rovnokřídlých na území hl. města Prahy