Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP – odborná část

Od letošního roku se budeme podílet na realizaci pětiletého projektu Správy KRNAP, zaměřeného na obnovu menších rašeliništních a prameništních lokalit v lesním stupni Krkonoš.

Naším úkolem bude v první řadě zpřesnění výskytu těchto biotopů na území KRNAP, a to jak plošným terénním průzkumem, tak prostřednictvím práce s existujícími daty. Ve spolupráci se Správou KRNAP následně vytipujeme deset nejvhodnějších lokalit k revitalizaci a vypracujeme návrh jejího provedení. Zároveň budeme zajišťovat odpovídající botanický monitoring formou sledování trvalých ploch a transektů.

 

Hlavní očekávaným výsledkem projektu bude samotná obnova vybraných lokalit. Zároveň ale přispějeme k lepšímu poznání stavu a výskytu mokřadních biotopů v lesním stupni Krkonoš.

 

Doba realizace: 2018 - 2022

 

Kontaktní osoba: Jiří Koptík


Realizováno pro: Správa KRNAP

 

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP – odborná část