Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Hlavním cílem projektu je posílit a stabilizovat stávající populaci perlorodky říční v povodí Vltavy nad Lipenskou vodní nádrží formou přímých opatření a zlepšení stavu jejího biotopu.

 

 

O projektu

Ochrana perlorodky říční jako typického deštníkového druhu by měla zajistit zároveň příznivé podmínky i pro společenstvo oligotrofních podhorských toků v jádrové zóně národního parku a evropsky významné lokality Šumava.

Na neuspokojivý současný stav populací v národním parku poukázaly i výstupy předchozího projektu zaměřeného zejména na monitoring a výzkum v prostředí Vltavského luhu. Nízká početnost perlorodek, přestárlé populace a absence přirozené reprodukce jsou problémem všech lokalit na území ČR. Úsek Teplé Vltavy a jejího povodí nabízí unikátní prostředí s vysokým potenciálem pro přežití druhu, přesto i zde početnost druhu dlouhodobě klesá. Oslabené populace jsou ohroženy mnoha faktory, limitující je zejména výskyt přirozených populací pstruha obecného a kvalita vodního prostředí. Navíc jsou populace ohroženy erozními splaveninami z přítoků, havarijním znečištěním vody a disturbancemi způsobovanými aktivitami návštěvníků národního parku.

Projekt je realizován v jádrové oblasti NP Šumava v oblasti Vltavského luhu, na plochách stávajících I. a II. zón dle dosud platné fragmentované zonace. Monitoring znečištění bude prováděn i v povodí přítoků tohoto úseku Vltavy, například Studené Vltavy a Řasnice a do sledovaných přítoků budou směřovat i opatření proti rizikům znečištění.

 

About this project 

The project is aimed at the support and stabilisation of current frashwater pearl mussel populations in Vltava River above Lipno reservoir. The proposed measures should both improve the state of the populations and its biotopes. Reintroduction of pearl mussels is planned in a large scale, after the breeding in semi-natural systems. One of such system unit is planned to be designed. The localities for reintroduction will be selected after thorough testing of microhabitat conditions, for instance the structure of bottom sediments, oxygen concentration and water current velocity. Consequent monitoring of natural autochthonous populations and newly reintroduced ones is scheduled as well. Among the most important threads of populations there are water pollution and input of eroded material (sand). These will be thoroughly monitored: all tributaries with potential input of nutrients from agriculture and settlements will be sampled for water chemistry analysis and conductivity will be measured continuosly to detect also episodic events. Transported sediments will be quantified in specialy designed sediment traps. Set of measures for elimination of pollution and erosion should be proposed after the discussions with stakeholders. The project also evaluate the impact of canoeing on pearl mussel populations. Last but not least the programme for education and public relations is beeing prepared, i.e. exposition for visitors, canoers, leaflets for stakeholders etc.          

 

 

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

 

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je posílit a stabilizovat stávající populace perlorodky říční v povodí Vltavy formou přímých opatření a zlepšením stavu biotopů.

 

Dílčí cíle

  1. Odchovat a vysadit geneticky původní, pestrou novou kohortu juvenilů perlorodky.
  2. Zajistit monitoring stávající populace perlorodky a případná další opatření (záchranné transfery, případné úpravy biotopů.
  3. Navrhnout odchovný a  reprodukční prvek v nivě Vltavy pro navození přirozené reprodukce perlorodky říční.
  4. Eliminovat rizika úhynu vysazených perlorodek vlivem znečištění vody a eroze.
  5. Vytvořit a  realizovat program osvěty zaměřené na ochranu perlorodky
  6. Zhodnocení přímého vlivu návštěvníků na perlorodky - doporučení pro další metodické vedení splouvání Teplé Vltavy

 

Aktivity


1. Posilování stávající populace vysazováním mladých jedinců perlorodek.

Aktivita se zaměřuje na zajištění mikrohabitatu pro vysazení juvenilních perlorodek, odchovy juvenilních perlorodek, optimalizaci přežívání vypuštěných juvenilů, vysazování juvenilů na hostitelích a zřízení odchovného systému. Realizuje Česká zemědělská univerzita v Praze a Bohumil Dort.   

 

2. Monitoring stávající populace perlorodek.

Zaměřuje se na monitoring populace a péče o její biotop, sběr informací o aktuálním výskytu subadultů a závěrečnou inventarizaci početnosti populace. Realizuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

 

3. Odchovný a reprodukční prvek bude navržen na základě hydrologického monitoringu míst vhodných pro vybudování odchovného a reprodukčního prvku. Realizuje Výzkumný ústav vodohospodářský.

 

4. Zajištění populace perlorodek před rizikem úhynu vlivem znečištění a eroze.

Aktivita sestává z  detekce havárií monitorováním zdrojů znečištění (realizuje Beleco z.s.), saprobiologické detekce chronické a epizodické eutrofizace (realizace Výzkumný ústav vodohospodářský), opatření proti erozi ohrožující biotop perlorodky (realizuje Beleco z.s.), screeningu kovů a pesticidů (realizace Výzkumný ústav vodohospodářský), opatření proti znečištění nad místy výskytu perlorodek (realizuje Beleco z.s.), chemického monitoringu zaměřeného na vyhodnocení opatření proti znečištění a erozi (realizace Výzkumný ústav vodohospodářský) a vyhodnocení prostředí pomocí bioindikačních testů živými perlorodkami  v síti povodí (realizuje Česká zemědělská univerzita v Praze).

 

5. Propagace ochrany druhu a prevence přímého ničení  - osvětová a informační kampaň zahrnuje zhotovení expozice v terénní stanici Dobrá, zhotovení virtuální naučné vodácké stezky, přípravu tiskovin a webových dokumentů pro cílové skupiny a zajištění publicity projektu (realizuje Beleco, z.s.). 

 

6. Analýza vlivu návštěvníků na perlorodky (realizace Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. )

 

7. Koordinace projektu (realizace Beleco z.s.). 

 

Partneři projektu 

Česká zemědělská univerzita - Katedra životního prostředí a Katedra zoologie a rybářství,  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a specialista odchovů perlorodky říční Bohumil Dort. 

 

Koordinátor


RNDr. David Pithart, CSc.