Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Inovace inkubačních schránek a vývoj metodiky pro inkubaci jiker lososovitých ryb v mateřském toku pro potřeby repatriace a posílení lokálních populací zájmových druhů

Projekt v dotačním titulu TAČR Program ZETA 

 

Problematika zachování a repatriace lokálních populací vybraných druhů lososovitých ryb, kterými jsou losos, pstruh obecný a lipan, je aktivně řešena několik posledních let. Počátek projektu repatriace lososa v povodí Labe je datován do 90. let. Obnova lokálních populací pstruha obecného je řešena v posledním desetiletí a téma mizejících populací lipana je aktuálním problémem nejen na území ČR, ale celé Evropy. Na oslabení až úplném vymizení lokálních populací se v minulosti podílelo současně několik faktorů, jejichž působení je nyní minimalizováno a je zabraňováno dalšímu narušování říčních ekosystémů. Znečištění a fragmentace toků jsouprioritními tématy, podpořeny legislativou a metodickými výstupy. Ohrožené či již vymizelé lokální populace zájmových lososovitých ryb mají v legislativě minimální podporu, jelikož žádný z druhů, dokonce ani losos obecný, není součástí Seznamu zvláště chráněnýchdruhů živočichů (Vyhl. č. 395/92 Sb.) Pstruh obecný a lipan patří mezi hospodářky významné druhy, což je jedna z příčin narušení jejich lokálních populací. Obchod s lokálně geneticky nepůvodními jedinci či křížení odlišných forem z různých povodí mělo zanásledek kritické narušení lokálních populací, přizpůsobených na život a rozmnožování v individuálních podmínkách lokálních toků. Toto narušení se projevilo absencí rozmnožování či vymizení ryb z celých úseků řek i povodí. Inkubace jiker zájmových druhů ryb v mateřském toku zajišťuje vývoj tzv. homingu (vlastnosti, která umožní dospělé rybě najít tok, ve kterém se narodila). Díky této metoděje možné repatriovat či posílit populace v tocích, ze kterých již vymizeli či mizí a zajistit jejich životaschopnost. Metoda nevyžaduje nepřiměřené investice a může být využita jakýmikoliv subjekty věnující se obnově populací těchto druhů.

Koordinátor za organizaci Beleco, z.s.: RNDr. Jiří Křesina

Partner a hlavní příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě
Aplikační partneři: 
Český rybářský svaz, z.s.

Národní park České Švýcarsko

KRNAP

MŽP

VLS

Inovace inkubačních schránek a vývoj metodiky pro inkubaci jiker lososovitých ryb v mateřském toku pro potřeby repatriace a posílení lokálních populací zájmových druhů

Video ze závěrečného workshopu ke stažení zde.

 

 

Výstupy projektu