Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Kniha Ekologický stav mokřadů a trendy jejich vývoje

Vydalo Beleco z.s., grafická úprava a tisk: Nakladatelství P3K Praha


Editoři: David Pithart, Ivo Přikryl, Vladimír Melichar, Jiří Křesina a Libuše Vlasáková

 

Publikace Ekologický stav mokřadů České Republiky a trendy jejich vývoje je věnována všem současným důležitým aspektům našich mokřadů - jejich ekologickému stavu, trendům jejich vývoje, funkcím v krajině a  problematice jejich ohrožení, ochrany a osvěty. Kniha shrnuje výsledky komplexně pojatého projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky, o jehož zaměření a osvětových aktivitách pojednává úvodní kapitola. Následuje analýza ekologického stavu a trendů,  založená na široce pojatém výzkumu a monitoringu provedeném v letech 2015 a 2016 v našich mezinárodně významných ramsarských mokřadech. Řada specialistů se zaměřila na mapování vybraných chráněných a ohrožených druhů, stanovišť i klíčových abiotických faktorů. V rašeliništích, rybnících, říčních nivách a jeskyních byl sledován chemismus vody, dynamika hladiny podzemní vody, vyšší cévnaté rostliny, řasy, zooplankton, motýli, vážky, obojživelnící, ptáci, ryby a změny ploch biotopů. Celkový stav a trendy byly posouzeny experty tak, aby je bylo možno vzájemně srovnat. Závěrečné kapitoly se zaměřují na vybrané klíčové aspekty mokřadů - mokřady vzniklé po těžbě, interakce mokřadů a klimatu a mokřadů a zemědělství. Autoři se shodují v tom, že současný neuspokojivý stav mokřadů a převažující trendy jejich zhoršování neodpovídají jejich důležitosti a nepostradatelnosti  - a to nejen z hlediska biodiverzity, ale zejména z hlediska celkové udržitelnosti krajiny spjaté s koloběhem vody, transportem živin a distribucí tepelných toků.   

 

Zájemci o získání publikace nechť kontaktují Radku Pithartovou na adrese radka.pithartova@beleco.cz