Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Konference Říční krajina - předběžný program

Pořádá: Koalice pro řeky a Fórum ochrany přírody

 

Místo konání: Česká Zemědělská Univerzita Praha, Suchdol

Čtvrtek 27.4.

10:00 - 10:15 Zahájení

 

10:15 - 10:40 Měkotová, J.; Poštulka, Z.; Pithart, D.: Vzpomínka na prof. Otokara Štěrbu

 

11:20 - 12:30 Blok 1.: Ekologický stav vodních toků a aluvií.


Melichar, V.: Stav a perspektiva vlajkových mokřadních druhů cévnatých rostlin v  ramsarských lokalitách Poodří, Litovelské Pomoraví a  Mokřady dolního Podyjí

 

Merta, L.: Stav populací velkých lupenonožců ve vybraných mokřadech mezinárodního významu

 

Křesina, J. (Beleco, z.s.):  Mapování vážek a ryb v ramsarských mokřadech aluviálního typu

 

Pithart, D. a kol. (Beleco, z.s): Hodnocení ekologického stavu ramsarských mokřadů (nejen) aluviálního typu

 

Havlíková, P. (AOPK ČR): Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky v letech 2002 a 2014

 

Kolar, V. (Entomologický ústav AVČR): Vodní brouci vázaní na štěrkopísčité lavice

 

13:30 - 15:00 Blok 2: Problematika toků a povodí z hlediska sucha


Pařil, P. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta): Vysychavé toky - mnoho stran různých mincí

 

Novotná, J. (Geotest Brno): Ochrana a obnovitelný rozvoj mokřadů v ČR - pohled hydrogeologa

 

Vrána, P. (Český rybářský svaz): Vliv teplotních a srážkových extrémů na rybářské revíry ČRS a jejich obsádku

 

Vaculín, O. (Agpol): Srážko-odtokový model -nástroj modelování efektu krajinných prvků.


15:30 - 17:00 Blok 3: Revitalizace říčních systémů


Dušek, J. (Beleco, z.s.): Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční

 

Just, V.: Aktuální poznámky ke správě vodních toků a revitalizacím

 

Karlík, V. (Koalice pro řeky): Adaptační opatření v lesních povodích

 

Večer: Společenský raut 

Pátek 28.4.

9:00 - 9:20 Koptík, J.; Pithart, D. (Juniperia, z.s., Beleco, z.s.): Niva horní Lužnice - od vrbové džungle k pestré aluviální krajině.

 

 

9:20 - 11:00 Blok 4: Výzvy, možnosti a překážky realizace revitalizace říčních rystémů. 


 

Matějka, J. (SFŽP ČR):  Možnosti podpory přírodně blízkých protipovodňových opatření z OPŽP

 

 

Další přednášky v jednání


30-40 min. diskuse

 

 

12:00 -13:00 Přestávka na oběd

 

 

13:00 - 17:00 Exkurze: Realizace revitalizačních akcí prováděných magistrátem hl.m.Prahy - Šárecký potok, Rokytka. Provádí ing.Martin Sucharda.