Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR

Pracovníci Beleca, z.s. v rámci projektu EHP-CZ02- OV-1- 016-2014 „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR" pracovali během roku 2016 na aktivitách:

-        nakládání s vodami na vybraných tocích evropsky významných lokalit (EVL)

-        extenzivní ověření funkčnosti rybích přechodů

-        specifikace výskytu předmětů ochrany v EVL.

Všechny tyto aktivity jsou již ukončeny a v průběhu února a března probíhá odevzdávání finálních dat a dokumentů.

Nakládání s vodami na vybraných tocích EVL

Nakládání s vodami bylo v roce 2016 zmapováno pracovníky Beleca, z.s. na 73 evropsky významných lokalitách (Obr. 1). Jednalo se celkově o cca 3 500 říčních kilometrů. Prvotní data o nakládání s vodami byla získána z online databáze Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE) spravovanou Ministerstvem zemědělství. Tato data byla následně ověřena a doplněna přímo s pracovníky vodoprávních úřadů zapojených obcí s rozšířenou působností (ORP) návštěvou archivu úřadu.

Výsledkem této aktivity je databáze, která bude sloužit k nahlížení a k vytváření analýz vhodných pro potřeby stanovení míry zatížení zájmových úseků toků stávajícím nakládáním s vodami.

 

Aktuality

Obr. 1 Mapa zájmových EVL, zelené byly hodnoceny v rámci projektu.

Extenzivní ověření funkčnosti rybích přechodů

V roce 2016 bylo ověřeno 42 rybích přechodů financovaných z  Operačního programu Životní prostředí (Obr. 2). Odchylky v závěrech rozdílných hodnotitelů byly minimální a byly způsobeny hlavně průtokovými podmínkami, metodologii je možné označit za objektivně nastavenou.

Kvalita realizovaných staveb je velmi proměnlivá. Technické rybí přechody jsou většinou v pořádku, přírodě blízké jsou naproti tomu velmi často ovlivněné konstrukčními vadami. Hlavní identifikované problémy spadají do fáze:

- procesní - nekoncepční podpora lokalizace, ústupky při schvalování projektu;

- konstrukční - charakter přepážek, podélný sklon;

- postrealizační - nedostatečná frekvence údržby, potřeba oprav poškození.

Na větších řekách je konstrukce jediného rybího přechodu většinou nedostatečná. Přechody musí ke vstupu motivovat celé spektrum druhů společenstva. Umožnění průchod generačních ryb proti proudu je významnější než samotná nalezitelnost dolního vstupu do přechodu. Význam nalezitelnosti horního vstupu je třeba hodnotit v kontextu poproudové průchodnosti jezu.

Poznatky z průzkumů budou využity při zacílení financování staveb z veřejných zdrojů.

Aktuality

Obr. 2 Body představují lokality rybích přechodů vybudovaných v rámci OPŽP, červené byly hodnoceny v rámci projektu.

Specifikace výskytu předmětů ochrany v EVL

V rámci ČR evidujeme 17 evropsky významných druhů z přílohy II, v rámci Směrnice 92/43/EHS, které jsou předmětem ochrany v tocích na 89 evropsky významných lokalitách (EVL), jež jsou součástí soustavy NATURA 2000.

Při plánování ochranářských aktivit či posuzování míry ovlivnění zájmových druhů vlivem fragmentace toků, zejména potom předmětů ochrany v  EVL, je nutné znát aktuální areál rozšíření druhu v zájmovém území. Z tohoto důvodu byla provedena studie, zabývající se specifikací výskytu předmětů ochrany přírody ve vybraných EVL, ve kterých jsou předmětem ochrany druhy ze skupiny ryb či mihulí.

V první fázi projektu byla provedena analýza dostupných výskytových dat předmětů ochrany v zájmových EVL. Pro tuto analýzu byla použita data z nálezové databáze ochrany přírody (NDOP). Hodnoceno bylo především pokrytí zájmových EVL nálezovými daty, a potom také jejich aktuálnost a  věrohodnost. Na základě výsledků analýzy byly vybrány lokality, u  kterých bylo nutné aktualizovat či doplnit data o výskytu předmětů ochrany.

V druhé fázi projektu byly provedeny terénní ichtyologické průzkumy na vybraných lokalitách za účelem ověření výskytu předmětů ochrany. Celkem bylo navštíveno 8 EVL. Data z průzkumů byla následně zanesena do databáze NDOP.

Třetí fází byla samotná analýza stávajících a získaných nálezových dat, která vedla k definování areálu výskytu předmětů ochrany v zájmových EVL. Výsledkem této analýzy jsou mapy s rozšířením předmětu ochrany v tocích na území zájmových EVL (Obr. 1). Tyto výstupy byly vytvořeny v rámci celého území ČR pro vybrané EVL, na jejichž území je předmětem ochrany druh ze skupiny ryb či mihulí. Vzniklo celkem 17 mapových podkladů, jež reprezentují 17 evropsky významných druhů.

Aktuality

Obr. 3 Areál rozšíření vranky obecné (Cottus gobio) jakožto předmětu ochrany v EVL Krkonoše.

V průběhu února a března se uskutečňují přípravy seminářů, během kterých budou prezentovány výstupy jednotlivých aktivit projektu všech partnerů. Jednotlivé semináře proběhnou v dubnu 2017 v Českých Budějovicích, Olomouci, Lounech a Vrchlabí. Určené budou zejména pracovníkům vodoprávních úřadů a orgánům ochrany přírody. Podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách www.beleco.cz.