Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Závěry z analýzy kvality vody v tocích s výskytem perlorodky říční

V dubnu proběhly dokončující odběry a hydrochemické analýzy vody na Lučním potoce a Rokytnici, v tocích s výskytem perlorodky navrhovaných k revitalizaci.

 

Na Lučním potoce bylo během projektu šestkrát odebráno pět vzorků v různých profilech toku tak, aby mohla být identifikována problémová místa z hlediska kvality vody. Analýzy ukázaly, že Luční potok splňuje ve většině ukazatelů nároky na biotop perlorodky říční. Zvýšené hodnoty fosforu v zahloubené části toku jsou způsobené erozí uvolňující částice bohaté na fosfor z půdy. Problematické jsou situace s zvýšenými průtoky, které s sebou přinášejí nárazové snížení pH.

 

Na Rokytnici byly sledovány profily na horním toku potoka od výtoku z rybníka Dolíška po úsek nad profilem, kde se potok stává hraničním tokem. Koncentrace amonných iontů (detekce znečištění patrně způsobeného pastvou) a vápníku vyhovují limitům pro perlorodku říční, naopak koncentrace dusičnanů se pohybují nad uváděným limitem. Povodí Rokytnice je ovlivněno existencí rybníků na hlavním toku i na přítocích a také napřimováním toků při melioracích luk a pastvin. Jakost její vody se v řešeném úseku toku nemění a ve většině parametrů odpovídá oligotrofnímu toku.

 

Aktuality

Odběry vody v terénu.